VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2236

Na temelju članka 3. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU PRAVILA O POTPORAMA ZA USAVRŠAVANJE

I.

Pravila o potporama za usavršavanje sadržana su u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 68/2001, od 12. siječnja 2001. godine, o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na potporu za usavršavanje (32001R0068, SL L 10, 13.1.2001.), te u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 363/2004, od 25. veljače 2004. godine, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 68/2001 o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora EZ-a na potpore za usavršavanje (32004R0363, SL L 63, 28. 2. 2004.).

II.

Tekst akata u kojima su sadržana pravila iz točke I. ove Odluke, u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) BR. 68/2001,
od 12. siječnja 2001. godine, o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na potporu za usavršavanje (SL L 10, 13. 1. 2001.)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
polazeći od Ugovora o osnivanju Europske zajednice,
polazeći od Uredbe Vijeća (EC) br. 994/98, od 7. svibnja 1998. godine, o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene vrste horizontalnih državnih potpora1, a posebice točku (a)(iv) članka 1. stavka 1. navedene Uredbe,
nakon objave nacrta ove Uredbe2,
nakon što se posavjetovala sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,
Budući da:
(1) Na temelju Uredbe (EC) br. 994/98, a sukladno članku 87. Ugovora, Komisija je ovlaštena utvrditi da je pod određenim uvjetima potpora za usavršavanje u skladu s načelima zajedničkog tržišta i da ne podliježe obvezi dostavljanja prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora;
(2) Komisija je primijenila članke 87. i 88. Ugovora u brojnim odlukama o potpori za usavršavanje i da je također iznijela svoju politiku, za što kao najsvježiji primjer možemo navesti Okvir Zajednice za dodjelu potpora za usavršavanje3; budući da bi, u svjetlu znatnog iskustva Komisije u primjeni navedenih članaka na potporu za usavršavanje, a u cilju obavljanja učinkovitog nadzora i pojednostavljenja administrativnog postupka, bez istodobnog oslabljivanja njene djelatnosti praćenja, Komisija trebala iskoristiti svoje ovlasti koje su joj dane na temelju Uredbe (EC) br. 994/98;
(3) U cilju utvrđivanja transparentne i jedinstvene politike za sve sektore, opseg ove Uredbe trebao bi biti što je moguće širi i obuhvatiti poljoprivredni sektor, ribarstvo i akvakulturu;
(4) Ova Uredba nema nikakvog utjecaja na mogućnost država članica da dostavljaju prijave o potpori za usavršavanje; budući da će takve obavijesti Komisija ocijeniti posebice prema kriterijima utvrđenima ovom Uredbom ili sukladno primjenjivim smjernicama ili okvirima Zajednice, ako takve smjernice i okviri postoje; budući da je to trenutno slučaj kada je riječ o djelatnostima koje se odnose na proizvodnju, preradu i prodaju proizvoda navedenih u Dodatku I. Ugovora i na sektor pomorskog prijevoza; budući da okvir za dodjelu potpora za usavršavanje treba ukinuti s danom stupanja na snagu ove Uredbe jer potonja zamjenjuje njegov sadržaj;
(5) U cilju transparentnosti, valja imati na umu da se sukladno drugom podstavku članka 51. stavka 1. Uredbe Vijeća (EC) br. 1257/1999, od 17. svibnja 1999. godine, o potpori za seoski razvoj koju pruža Europski fond za smjernice i jamstva u poljoprivredi (EAGGF) te na temelju dopuna i opozivanja određenih uredbi4, članci 87. do 89. Ugovora ne primjenjuje na financijske doprinose država članica za mjere koje potpadaju pod potporu Zajednice za usavršavanje sukladno članku 9. navedene Uredbe;
(6) U cilju transparentnosti, potrebno je naglasiti da ovu Uredbu treba primjenjivati samo na mjere usavršavanja koje predstavljaju državnu potporu iz članka 87. stavka 1. Ugovora; budući da mnoge mjere usavršavanja nisu obuhvaćene tim člankom, već predstavljaju opće mjere jer su dostupne svim poduzetnicima u svim sektorima bez ikakve diskriminacije i bez diskrecijskih ovlasti nadležnih tijela koje ih primjenjuju, pri čemu kao primjer možemo navesti opće sustave poreznih poticaja, kao što su automatski porezni krediti, koji su dostupni svim poduzetnicima koji ulažu u usavršavanje zaposlenih, budući da ostale mjere usavršavanja ne ulaze u opseg članka 87. stavka 1. Ugovora jer ljudima svugdje donose izravnu korist te ne daju prednost određenim poduzetnicima ili sektorima, pri čemu kao primjer možemo spomenuti školovanje i početno usavršavanje (kao što je naukovanje i praktičan rad uz nastavu); usavršavanje ili prekvalifikaciju nezaposlenih, uključujući stažiranje kod poduzetnika; mjere neposredno namijenjene radnicima ili čak određenim skupinama radnika, a koje im pružaju mogućnost usavršavanja koje nije povezano s poduzetnikom ili djelatnošću u kojoj rade (primjerice, u okviru »edukacijskog računa«); budući da, s druge strane, valja imati na umu da se doprinosi iz sektorskih fondova, ako ih je kao obvezne odredila država, ne smatraju privatnim već državnim sredstvima u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora;
(7) Ovom Uredbom potrebno je izuzeti sve potpore koje ispunjavaju sve uvjete ove Uredbe, kao i sve programe potpora, pod uvjetom da svaka potpora koja bi mogla biti dodijeljena u okviru programa potpora ispunjava sve uvjete ove Uredbe; budući da bi se, u cilju obavljanja učinkovitog nadzora i pojednostavljenja administrativnog postupka, ali bez istodobnog oslabljivanja nadzorne uloge Komisije, programi potpora i pojedinačne potpore izvan programa potpora trebali bi se izrijekom pozivati na ovu Uredbu;
(8) U cilju otklanjanja razlika koje bi mogle prouzročiti narušavanje tržišnog natjecanja, radi olakšavanja međusobnog usklađivanja različitih inicijativa Zajednice i nacionalnih inicijativa koje se odnose na male i srednje poduzetnike te iz razloga administrativne jasnoće i pravne sigurnosti, značenje pojma malih i srednjih poduzetnika iz ove Uredbe trebalo bi biti ono koje je utvrđeno u Preporuci Komisije 96/280/EC od 3. travnja 1996. godine, a koja se odnosi na određenje pojma malih i srednjih poduzetnika5;
(9) Radi utvrđivanja da li je potpora u skladu s načelima zajedničkog tržišta prema ovoj Uredbi, u obzir je nužno uzeti intenzitet potpore, a samim time i iznos potpore izražen kao ekvivalent potpore. U svrhu izračunavanja ekvivalenta potpore u slučaju za potpore isplative u nekoliko obroka ili u obliku povoljnog zajma primjenjuju se tržišne kamatne stope važeće u trenutku dodjele potpore. U cilju jedinstvene, transparentne i jednostavne primjene pravila o državnim potporama, tržišne stope u smislu ove Uredbe valja smatrati referentnim stopama, pod uvjetom da, u slučaju povoljnih zajmova, potonji trebaju biti osigurani uobičajenim jamstvom i ne smiju uključivati nikakav neuobičajen rizik. Referentne stope trebaju biti one stope koje Komisija povremeno utvrđuje na osnovi objektivnih kriterija i objavljuje u Službenom listu Europskih zajednica i na internetu;
(10) Usavršavanje obično ima pozitivan vanjski učinak na društvo u cjelini jer povećava fond kvalificiranih radnika koji mogu koristiti druge tvrtke, poboljšava konkurentnost industrije na području Zajednice i igra važnu ulogu u strategiji zapošljavanja. S obzirom na činjenicu da poduzetnici u Zajednici uglavnom ne ulažu dovoljna sredstva u usavršavanje svojih radnika, državna potpora mogla bi pomoći pri otklanjaju ovog tržišnog nedostatka, te se stoga pod određenim uvjetima može smatrati usklađenom s načelima zajedničkog tržišta i iz tog razloga biti izuzeta od obveze dostavljanja prethodne prijave;
(11) Pri utvrđivanju dopuštenog intenziteta potpore, a kako bi se osiguralo da državna potpora bude ograničena na najniži iznos neophodan za ostvarivanje ciljeva Zajednice koje tržišni odnosi sami po sebi ne bi omogućili, u obzir treba uzeti vrstu usavršavanja koja se pruža, veličinu poduzetnika i njegov zemljopisni položaj;
(12) Općim usavršavanjem stječu se prenosive kvalifikacije i znatno se povećava mogućnost zapošljavanja radnika koji je na usavršavanju. Potpora dodijeljena u tu svrhu ima manji narušavajući učinak na tržišno natjecanje, tako da se veći intenziteti potpore mogu smatrati usklađenim s načelima zajedničkog tržišta i izuzeti od obveze prethodnog dostavljanja prijave. S druge strane, posebno usavršavanje, koje uglavnom donosi korist poduzetniku, uključuje veću opasnost od narušavanja tržišnog natjecanja, tako da intenzitet potpore koji se može smatrati usklađenim s načelima zajedničkog tržišta i izuzet od obveze prethodnog dostavljanja obavijesti treba biti znatno manji;
(13) Imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju mali i srednji poduzetnici i razmjerno veće troškove koje oni trebaju snositi prilikom ulaganja u usavršavanje svojih zaposlenika, intenzitet potpore izuzete ovom Uredbom u slučaju malih i srednjih poduzetnika trebao bi se povećati;
(14) Na područjima koja primaju potporu sukladno članku 87. stavku 3. točkama (a) i (c) Ugovora usavršavanje proizvodi razmjerno veći vanjski učinak, jer se u tim regijama znatno manje ulaže u usavršavanje i jer je u njima stopa nezaposlenosti viša. Shodno tome, intenzitet potpore izuzete ovom Uredbom u slučaju tih područja trebao bi se povećati;
(15) Obilježja usavršavanja u sektoru pomorskog prijevoza opravdavaju poseban pristup za taj sektor;
(16) Veliki iznosi potpore i dalje trebaju podlijegati pojedinačnoj ocjeni od strane Komisije prije nego što se pristupi njihovoj realizaciji. Shodno tome, potpore koje prelaze neki unaprijed utvrđeni iznos, a koji bi trebalo odrediti u visini od 1.000.000 EUR, isključene su od izuzeća predviđenog ovom Uredbom i na njih se i dalje primjenjuju zahtjevi iz članka 88. stavka 3. Ugovora.
(17) Ovom Uredbom ne bi trebala biti izuzeta potpora koja se kumulira s drugim državnim potporama, uključujući potporu koju dodjeljuju državne, područne i mjesne vlasti ili se dodjeljuje uz pomoć Zajednice, a u vezi s istim opravdanim troškovima i ako tako kumulirani iznosi prelaze pragove utvrđene ovom Uredbom.
(18) Kako bi se osigurala transparentnost i učinkovito praćenje sukladno članku 3. Uredbe (EC) br. 994/98, valjalo bi odrediti standardni oblik u kojem bi države članice Komisiji trebale dostavljati sažetke s podacima kad god se, sukladno ovoj Uredbi, provodi program potpora ili se pojedinačna potpora dodjeljuje izvan okvira takvih programa, a u cilju objavljivanja u Službenom listu Europskih zajednica. Iz istih razloga, valjalo bi odrediti pravila vezana uz evidenciju koju bi države članice trebale voditi u vezi s potporom koja je izuzeta ovom Uredbom. Za potrebe godišnjih izvješća koje su joj države članice dužne podnositi, Komisija bi trebala utvrditi svoje posebne zahtjeve, uključujući, s obzirom na široku dostupnost potrebne tehnologije, dostavljanje podataka u elektroničkom obliku;
(19) S obzirom na iskustvo Zajednice, a posebice na učestalost kojom je općenito potrebno preispitivati politiku državnih potpora, razdoblje primjene ove Uredbe valjalo bi ograničiti. U slučaju da razdoblje primjene ove Uredbe ne bude produljeno po isteku njene valjanosti, programi potpora koji su već izuzeti temeljem ove Uredbe trebali bi ostati izuzeti tijekom razdoblja od šest mjeseci,
USVOJILA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

PODRUČJE PRIMJENE

Ova se Uredba primjenjuje na potporu u svim sektorima, uključujući djelatnosti koje se odnose na proizvodnju, preradu i prodaju proizvoda navedenih u Dodatku I. Ugovora.

Članak 2.

DEFINICIJE

U smislu ove Uredbe:
(a) pojam »potpora« se odnosi na bilo koju mjeru koja ispunjava sve kriterije utvrđene člankom 87. stavkom 1. Ugovora;
(b) pojam »mali i srednji poduzetnici« se odnosi na poduzetnike koji su pobliže određeni u Dodatku I.;
(c) pojam »veliki poduzetnici« se odnosi na poduzetnike koji nisu obuhvaćeni određenjem pojma MSP-a iz Dodatka I.;
(d) pojam »posebno usavršavanje« se odnosi na usavršavanje koje je izravno i prvenstveno primjenjivo na sadašnji ili budući položaj zaposlenika kod poduzetnika koji je korisnik potpore i kojim se stječu kvalifikacije koje nisu ili su samo u ograničenoj mjeri prenosive na druge poduzetnike ili područja rada;
(e) pojam »opće usavršavanje« se odnosi na usavršavanje koje nije isključivo i prvenstveno primjenjivo na sadašnji ili budući položaj zaposlenika kod poduzetnika koji je korisnik potpore, ali kojim se stječu kvalifikacije koje su u velikoj mjeri prenosive na druge poduzetnike ili područja rada i kojima se značajno poboljšavaju mogućnosti zapošljavanja zaposlenika. Usavršavanje će se smatrati »općim« ako ga primjerice:
– zajednički organiziraju razni neovisni poduzetnici ili ako od njega mogu imati koristi zaposlenici različitih poduzetnika,
– je priznato, odobreno ili potvrđeno od strane javnih vlasti ili tijela ili drugih tijela ili ustanova na koje je država članica Zajednice prenijela sve potrebne ovlasti;
(f) pojam »intenzitet potpore« se odnosi na bruto iznos potpore izražen kao postotak opravdanih troškova projekta. Svi brojčani podaci koji se koriste predstavljaju iznose prije bilo kakvog odbitka na ime izravnog oporezivanja. Ako je riječ o potpori koja se dodjeljuje u obliku različitom od subvencije, iznos potpore utvrđuje se u protuvrijednosti subvencije. Potpora koja se isplaćuje u više obroka diskontira se na svoju vrijednost u trenutku dodjele. U svrhu diskontiranja i izračunavanja iznosa potpore koja je dana u obliku povoljnog zajma, primjenjuje se kamatna stopa u visini referentne stope primjenjive u trenutku dodjele potpore;
(g) pojam »zaposlenik u nepovoljnom položaju« odnosi se na:
– svaku osobu mlađu od 25 godina koja prethodno nije pronašla nikakav posao s redovnom plaćom;
– svaku osobu s ozbiljnim invaliditetom koji je posljedica tjelesnih, duševnih ili psiholoških oštećenja, a koja je ipak sposobna sudjelovati na tržištu rada;
– svakog radnika migranta koji se seli ili se preselio unutar Zajednice ili postaje stanovnik Zajednice radi početka rada, a kojemu je potrebno stručno i/ili jezično usavršavanje;
– svaku osobu koja želi ponovno započeti s radom nakon prekida od najmanje tri godine, a posebice svaku osobu koja je prestala raditi radi teškoća u usklađivanju svojih radnih obveza i obiteljskog života, pri čemu se taj pojam na takvu osobu primjenjuje u razdoblju od prvih šest mjeseci nakon njezinog zapošljavanja;
– svaku osobu stariju od 45 godina koja nije stekla srednju ili kakvu istovjetnu stručnu spremu;
– svaku dugotrajno nezaposlenu osobu, odnosno svaku osobu koja je bila nezaposlena tijekom 12 uzastopnih mjeseci, pri čemu se taj pojam na takvu osobu primjenjuje u razdoblju od prvih šest mjeseci nakon njezinog zapošljavanja.

Članak 3.

UVJETI ZA IZUZEĆE

1. Pojedinačna potpora koja se dodjeljuje izvan određenog programa potpora, a koja ispunjava sve uvjete iz ove Uredbe, je u skladu s načelima zajedničkog tržišta u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeta je od obveze dostavljanja prijave iz članka 88. stavka 3., pod uvjetom da se izrijekom poziva na ovu Uredbu, uz navođenje njenog naslova i podataka o njenom objavljivanju u Službenom listu Europskih zajednica.
2. Programi potpore koji ispunjavaju sve uvjete iz ove Uredbe su u skladu s načelima zajedničkog tržišta u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeti su od obveze dostavljanja prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod uvjetom:
(a) da svaka potpora koja bi mogla biti dodijeljena u okviru programa potpore ispunjava sve uvjete iz ove Uredbe; i
(b) da se program potpore izrijekom poziva na ovu Uredbu, uz navođenje njenog naslova i podataka o njenom objavljivanju u Službenom listu Europskih zajednica.
3. Potpora koja se dodjeljuje u okviru programa iz stavka 2. ovoga članka je sukladna s načelima zajedničkog tržišta u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzeta od obveze dostavljanja obavijesti iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod uvjetom da izravno ispunjava sve uvjete ove Uredbe.

Članak 4.

IZUZETA POTPORA ZA USAVRŠAVANJE

1. Programi potpora i pojedinačne potpore za usavršavanje moraju ispunjavati uvjete utvrđene u stavcima 2. do 7.
2. U slučajevima u kojima se potpora dodjeljuje za posebno usavršavanje, njezin intenzitet ne smije biti veći od 25% za velike poduzetnike, odnosno 35% za male i srednje poduzetnike.
Navedene stope intenziteta uvećavaju se za pet postotnih bodova za poduzetnike u područjima koja ispunjavaju uvjete za dodjelu regionalne potpore sukladno članku 87. stavku 3. točki (c) Ugovora, odnosno za 10 postotnih bodova za poduzetnike u područjima koja ispunjavaju uvjete za dodjelu regionalne potpore sukladno članku 87. stavku 3. točki (a) Ugovora.
3. U slučajevima u kojima se potpora dodjeljuje za opće usavršavanje, njezin intenzitet neće biti veći od 50% za velike poduzetnike, odnosno 70% za male i srednje poduzetnike.
Navedeni postoci intenziteta uvećavaju se za pet postotnih bodova za poduzetnike u područjima koja ispunjavaju uvjete za dodjelu regionalne potpore sukladno članku 87. stavku 3. točki (c) Ugovora, odnosno za 10 postotnih bodova za poduzetnike u područjima koja ispunjavaju uvjete za dodjelu regionalne potpore sukladno članku 87. stavku (3) točki (a) Ugovora.
4. Najviši intenziteti potpora iz stavaka 2. i 3. uvećavaju se za deset postotnih bodova ako se radi o usavršavanju zaposlenika u nepovoljnom položaju.
5. U slučajevima u kojima projekt potpore istodobno uključuje komponentu posebnog usavršavanja i komponentu općeg usavršavanja, a koje se ne mogu razdvojiti u svrhu izračunavanja intenziteta potpore, te u slučajevima u kojima je nemoguće utvrditi posebnu odnosno opću narav projekta potpore za usavršavanje, primjenjuje se intenzitet potpore za posebno usavršavanje sukladno stavku 2.
6. U slučaju da se potpora dodjeljuje u sektoru pomorskog prijevoza, njen intenzitet može doseći 100%, bez obzira na to da li se projekt usavršavanja odnosi na posebno ili opće usavršavanje, ali ovisno o ispunjenju sljedećih uvjeta:
(a) osoba koja pohađa usavršavanje ne smije biti djelatnik nego pričuvni član posade; i
(b) usavršavanje se mora odvijati na brodovima upisanima u registre Zajednice.
7. Opravdani troškovi projekta potpore za usavršavanje su:
(a) troškovi osoblja nastali na teret osobe koja provodi usavršavanje,
(b) putni troškovi osoba koje provode odnosno pohađaju usavršavanje,
(c) ostali tekući izdaci, kao što su troškovi materijala i potrepština,
(d) amortizacija pomagala i opreme, u onoj mjeri u kojoj su korišteni isključivo za potrebe projekta usavršavanja,
(e) troškovi savjetodavnih usluga u vezi s projektom usavršavanja,
(f) troškovi osoblja nastali na teret osoba koje pohađaju usavršavanje, i to do ukupnog iznosa ostalih opravdanih troškova navedenih u točkama (a) do (e). U obzir se mogu uzeti samo sati usavršavanja koje je osoba koja pohađa izobrazbu stvarno utrošila na izobrazbu, i to nakon odbitka svih produktivnih sati ili njihovog ekvivalenta.
Opravdane troškove treba potkrijepiti pismenim dokazima, koji trebaju biti transparentni i u kojima su troškovi točno specificirani prema pojedinim stavkama.

Članak 5.

POJEDINAČNE POTPORE U VELIKIM IZNOSIMA

Izuzeće nije primjenjivo ako iznos potpore koji se dodjeljuje jednom poduzetniku za jedan projekt usavršavanja prelazi 1.000.000 EUR.

Članak 6.

KUMULACIJA

1. Gornje granice potpore utvrđene u člancima 4. i 5. primjenjuju se bez obzira na to da li se potpora za projekt u cijelosti financira iz državnih sredstava ili ga djelomice financira Zajednica.
2. Potpora izuzeta ovom Uredbom ne kumulira se ni s kojom drugom državnom potporom u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora, kao ni s drugim financijskim sredstvima koja Zajednica osigurava u vezi s istim prihvatljivim troškovima, ako bi uslijed takve kumulacija intenzitet potpore premašio razinu utvrđenu ovom Uredbom.

Članak 7.

TRANSPARENTNOST I PRAĆENJE

1. Po provedbi programa potpora ili dodjeli pojedinačne potpore izvan određenog programa, a koja je potpora izuzeta na temelju ove Uredbe, države članice dužne su u roku od 20 radnih dana dostaviti Komisiji sažetke s podacima o predmetnim programima potpora ili pojedinačnim potporama. Spomenuti se sažeci sastavljaju prema obrascu sadržanom u Dodatku II., a dostavljaju se radi objavljivanja u Službenom listu Europskih zajednica.
2. Države članice dužne su voditi preciznu evidenciju o programima potpora koji su izuzeti na temelju ove Uredbe, pojedinačnima potporama dodijeljenim u okviru tih programa te pojedinačnim potporama izuzetim na temelju ove Uredbe, a koje su dodijeljene izvan određenog programa potpore. Navedena evidencija treba sadržavati sve podatke koji su neophodni kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni uvjeti za izuzeće predviđeni ovom Uredbom. Evidenciju o pojedinačnoj potpori države članice dužne su voditi i čuvati deset godina od dana na koji je pojedinačna potpora dodijeljena, dok su evidenciju o programu potpora dužne voditi i čuvati deset godina od dana na koji je dodijeljena zadnja pojedinačna potpora u okviru programa. Na temelju pismenog zahtjeva, dotična država članica je, u roku od dvadeset radnih dana ili kakvom duljem roku utvrđenom u zahtjevu, Komisiji dužna dostaviti sve podatke koje ova smatra neophodnima kako bi ocijenila da li su uvjeti iz ove Uredbe ispunjeni.
3. Države članice sastavljaju izvješće o primjeni ove Uredbe za svaku kalendarsku godinu ili dio kalendarske godine tijekom kojeg se ova Uredba primjenjuje, i to u obliku utvrđenom u Dodatku III. te u elektroničkom obliku. Države članice dostavljaju Komisiji izvješće najkasnije tri mjeseca po isteku razdoblja na koje se izvješće odnosi.

Članak 8.

STUPANJE NA SNAGU I RAZDOBLJE VALJANOSTI

1. Ova Uredba stupa na snagu dvadeset dana nakon njenog objavljivanja u Službenom listu Europskih zajednica.
Uredba ostaje na snazi do 31. prosinca 2006. godine.
2. Po isteku razdoblja valjanosti ove Uredbe, programi potpora koji su izuzeti na temelju iste ostaju izuzetim tijekom razdoblja prilagodbe u trajanju od tri mjeseca.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno primjenjiva na području svih država članica.
_____
1 OJ L 142, 14.5.1998., str. 1.
2 OJ C 89, 28.3.2000., str. 8.
3 OJ C 343, 11.11.1998., str. 10.
4 OJ L 160, 26.6.1999., str. 80.
5 OJ L 107, 30.4.1996., str. 4.

DODATAK I.

ODREĐENJE POJMA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA

(izvadak iz Preporuke Komisije 96/280/EC, od 3. travnja 1996. godine, u vezi s definicijom malih i srednjih poduzetnika (OJ L 107, 30. 4. 1996., str. 4))

»Članak 1.

1. Mali i srednji poduzetnici (dalje u tekstu: MSP) određeni su kao poduzetnici koji:
– zapošljavaju manje od 250 djelatnika i ostvaruju ili
– godišnji promet koji ne prelazi 40 milijuna EUR, ili
– ukupnu godišnju bilancu stanja koja ne prelazi 27 milijuna EUR, i koji
– ispunjavaju kriterij neovisnosti pobliže određen stavkom 3.
2. Ukoliko je potrebno razlikovati male od srednjih poduzetnika, »mali poduzetnik« određen je kao poduzetnik koji:
– zapošljava manje od 50 djelatnika i koji ostvaruje ili
– godišnji promet koji ne prelazi 7 milijuna EUR, ili
– ukupnu godišnju bilancu stanja koja ne prelazi 5 milijuna EUR, i koji
– ispunjava kriterij neovisnosti pobliže određen stavkom 3.
3. Neovisni poduzetnici su poduzetnici u kojima 25 ili više posto kapitala ili glasačkih prava ne pripada niti jednom pojedinačnom poduzetniku ili većem broju udruženih poduzetnika koji nisu obuhvaćenih definicijom MSP-a ili malog poduzetnika, ovisno o tome koja je definicija primjenjiva. Taj je prag moguće premašiti u sljedeća dva slučaja:
– ukoliko je predmetni poduzetnik u vlasništvu poduzetnika za javna ulaganja, poduzetnika za ulaganja u rizični kapital ili institucionalnih ulagača, pod uvjetom da niti jedan od navedenih nema nadzor nad predmetnim poduzetnikom, bilo samostalno ili zajednički;
– ukoliko je kapital raspoređen na način da je nemoguće utvrditi u čijem je vlasništvu te ako predmetni poduzetnik utvrdi da postoje opravdane osnove za pretpostavku da 25 ili više posto njegovog kapitala nije u vlasništvu jednog poduzetnika ili nekoliko udruženih poduzetnika koji nisu obuhvaćeni definicijom MSP-a ili malog poduzetnika, ovisno o tome koja je definicija primjenjiva.
4. Prilikom izračunavanja pragova iz stavaka 1. i 2. potrebno je, dakle, kumulirati brojčane podatke bitne za poduzetnika-korisnika potpore te za sve poduzetnike kojima on izravno ili neizravno upravlja na temelju vlasništva nad najmanje 25% kapitala ili glasačkih prava.
5. Ukoliko je potrebno razlikovati mikropoduzetnika od ostalih MSP-a, mikropoduzetnici su određeni kao poduzetnici koji zapošljavaju manje od 10 djelatnika.
6. Ukoliko na datum završne bilance stanja poduzetnik prijeđe ili padne ispod praga broja zaposlenika ili financijskih gornjih granica, to za posljedicu ima stjecanje odnosno gubitak statusa MSP-a, srednjeg poduzetnika, malog poduzetnika ili mikropoduzetnika, ali samo ako se ista pojava ponovi tijekom dvije uzastopne financijske godine.
7. Broj zaposlenih osoba odgovara broju godišnjih radnih jedinica (GRJ), to jest, broju djelatnika zaposlenih s punim radnim vremenom u razdoblju od godine dana, pri čemu rad sa skraćenim radnim vremenom te sezonski rad predstavljaju podskupine GRJ-a. Referentna godina koju valja uzeti u obzir je godina zadnjeg odobrenog obračunskog razdoblja.
8. Pragovi vezani uz promet i ukupnu bilancu stanja odnose se na pragove iz zadnjeg odobrenog dvanaestomjesečnog obračunskog razdoblja. U slučajevima novoosnovanih poduzetnika čiji financijski izvještaji još nisu odobreni, primjenjivi pragovi se izvode iz pouzdane procjene obavljene tijekom financijske godine.«.

DODATAK II.

OBRAZAC SAŽETIH INFORMACIJA

koji se dostavlja pri svakom provođenju programa potpore izuzetog sukladno ovoj Uredbi i pri dodjeljivanju pojedinačnih potpora izvan programa potpore izuzetih sukladno ovoj Uredbi

Sažete informacije o državnoj potpori koja se dodjeljuje sukladnoUredbi Zajednice (EZ-a) br. 70/2001

Sažete informacije koje treba navesti

Pojašnjenja 

Država članica

 

Regija

Navesti naziv regije ako potporu ne dodjeljuje središnje tijelo

Naziv programa potpore ili ime društva primatelja pojedinačne potpore

 

Navesti naziv programa potpore ili ako se radi o pojedinačnoj potpori, ime korisnika.
U potonjem slučaju naknadno godišnje izvješće nije potrebno!

Pravni temelj

 

Navesti točan naziv pravnog propisa koji se odnosi na program potpore ili pojedinačnu potporu

Godišnji izdaci planirani u okviru programa ili ukupan iznos pojedinačne potpore koja se dodjeljuje društvu

 

Iznose navesti u eurima, odnosno, ako je prikladno, u nacionalnoj valuti.
Za program potpore:
navesti ukupni godišnji iznos proračunskih sredstava ili procijenjeni godišnji porezni gubitak za sve instrumente potpore sadržane u programu.

 

Ako se radi o pojedinačnoj potpori:
naznačiti ukupan iznos potpore/poreznog gubitka. Prema potrebi također naznačiti koliko će se godina potpora isplaćivati u obrocima ili koliko će se godina snositi porezni gubici.
Za jamstva u oba slučaja navesti (maksimalan) iznos zajmova za koje se jamstvo daje

Maksimalan intenzitet potpore

Navesti maksimalan intenzitet potpore ili maksimalan iznos potpore po prihvatljivoj stavci

Datum provedbe

 

Navesti datum od kojega se potpora u okviru programa može dodjeljivati, odnosno datum dodjeljivanja pojedinačne potpore

Trajanje programa ili pojedinačne potpore

 

Navesti datum (godinu i mjesec) do kojega se potpora u okviru programa ili pojedinačna potpora može dodjeljivati, odnosno očekivani datum (godina i mjesec) isplate posljednjeg obroka).

Cilj potpore

 

U slučaju potpore za usavršavanje navesti je li usavršavanje posebno ili opće.
U slučaju općeg usavršavanja, treba dodati i dokumentirane dokaze (npr. opis sadržaja usavršavanja) da je usavršavanje kao općeg karaktera.

Obuhvaćeni gospodarstveni sektori
– svi sektori
ili
– poljoprivreda
– ribarstvo i akvakultura
– proizvodnja ugljena
– sva proizvodnja

Prema potrebi odabrati s popisa

 

ili
– čelik
– brodogradnja
– sintetička vlakna
– motorna vozila
– ostala proizvodnja
– sve usluge
ili
– usluge pomorskog prijevoza
– ostale usluge prijevoza
– financijske usluge
– ostale usluge
Napomene:

 

Ime i adresa tijela koje dodjeljuje potporu

 

Ostale informacije

 

 

DODATAK III.

OBRAZAC PERIODIČNOG IZVJEŠĆA

koje se dostavlja Komisiji

Format godišnjeg izvješća o programima potpora izuzetim sukladno uredbi o skupnom izuzeću usvojenoj u skladu s člankom 1. Uredbe Vijeća (EC) br. 994/98
Radi ispunjavanja obveze izvješćivanja Komisije u skladu s uredbama o skupnom izuzeću usvojenim na temelju Uredbe Vijeća (EC) br. 994/98, od država članica se zahtijeva uporaba niže navedenog obrasca.
Izvješća bi trebalo dostaviti i u elektroničkom obliku.
Podaci potrebni za sve programe potpora izuzete na temelju uredbi o skupnom izuzeću, usvojenih u skladu s člankom 1. Uredbe Vijeća (EC) br. 994/98:
1. Naziv programa potpore
2. Primjenjiva uredba Komisije kojom se predviđa izuzeće
3. Izdaci
Za svaki instrument potpore koji se koristi u okviru programa potpora ili kao pojedinačna potpora (npr. subvencije, povlašteni zajam, itd.), brojčane je podatke potrebno dostaviti zasebno. Brojke moraju biti iskazane u euru ili, ukoliko je to primjenjivo, u valuti države članice. U slučaju poreznih izdataka, potrebno je dostaviti podatke o godišnjim poreznim gubicima. Ukoliko točni iznosi nisu dostupni, takve je gubitke moguće procijeniti.
Spomenute podatke o izdacima potrebno je dostaviti na temelju sljedećeg:
Za promatranu godinu, za svaki instrument potpore obuhvaćen programom potpora (npr. subvencije, povlašteni zajmovi, jamstva, itd.) potrebno je navesti sljedeće:
3.1. iznosi za koje je preuzeta obveza, (procijenjeni) porezni gubici ili drugi izgubljeni prihodi, podaci o jamstvima itd. za nove projekte za koje se dodjeljuje potporu. U slučajevima programa jamstava, potrebno je dostaviti podatke o ukupnom iznosu novih jamstava koja su izdana;
3.2. stvarna plaćanja, (procijenjeni) porezni gubici ili drugi izgubljeni prihodi, podaci o jamstvima, itd. za nove i postojeće projekte. U slučajevima sustava jamstava, potrebno je dostaviti sljedeće podatke: ukupan iznos neplaćenih jamstava, prihod od premija, povrati sredstava, isplaćene odštete, poslovni rezultat sustava u promatranoj godini;
3.3. broj novih projekata za koje se dodjeljuje potpora;
3.4. procjena ukupnog broja radnih mjesta otvorenih ili zadržanih zahvaljujući novim projektima (ukoliko postoje);
3.5. procjena ukupnog iznos ulaganja potpomognutih novim projektima;
3.6. regionalna raščlamba iznosa iz točke 3.1. bilo prema regijama definiranim na 2. ili nekoj nižoj razini utvrđenoj NUTS-om(1), ili prema regijama iz članka 87. stavka 3. točke (a), regijama iz članka 87. stavka 3. točke (c) i regijama koje ne primaju pomoć;
3.7. sektorska raščlamba iznosa iz točke 3.1. prema djelatnostima kojima se bave korisnici (ukoliko je obuhvaćeno više sektora, potrebno je navesti udio svakog sektora):
– poljoprivreda
– ribarstvo i/ili akvakultura
– rudarstvo
– industrijska proizvodnja
od čega:
industrija čelika
brodogradnja
sintetička vlakna
motorna vozila
ostala proizvodnja (molimo navesti koja)
– usluge
od čega:
usluge u pomorskom prijevozu
ostale prijevozne usluge
financijske usluge
ostale usluge (molimo navesti koje)
– ostali sektori (molimo navesti koji)
4. Ostali podaci i napomene
____
(1) NUTS je kratica za nomenklaturu teritorijalnih jedinica koju Zajednica upotrebljava u statističke svrhe.

UREDBA KOMISIJE (EZ-a) bt. 363/2004,
od 25. veljače 2004. godine, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EZ-a) br. 68/2001 o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora EZ-a na potpore za usavršavanje (SL L 63, 28.2.2004.)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
Polazeći od Ugovora o osnivanju Europske zajednice,
Polazeći od Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 994/98, od 7. svibnja 1998. godine, o primjeni članaka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalne državne potpore6, a posebno njezinu točku (a) alineju (iv) članka 1. stavka 1.,
nakon objave nacrta ove Uredbe7,
nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,
Budući da:
(1) Uredba Komisije (EZ-a) br. 68/20018 predviđa posebne uvjete za potpore koje se dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima. Definicija malih i srednjih poduzetnika u Uredbi (EZ-a) br. 68/2001 je ona upotrijebljena u Preporuci Komisije 96/280/EZ, od 3. travnja 1996., koja se odnosi na definiciju malih i srednjih poduzetnika9. Ova je Preporuka zamijenjena Preporukom 2003/361/EZ, od 6. svibnja 2003., koja se odnosi na definiciju mikro, malih i srednjih poduzetnika10 i stupa na snagu 1. siječnja 2005. U interesu pravne sigurnosti definicija iz Uredbe (EZ-a) br. 68/2001 treba biti ista onoj koja se koristi u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 70/2001, od 12. siječnja 2001., o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora EZ-a na državne potpore za male i srednje poduzetnike11;
(2) iskustvo je pokazalo kako je poželjno raspolagati jedinstvenim i pojednostavljenim sustavom godišnjih izvješća, usvojenim sukladno članku 27. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 659/1999, od 22. ožujka 1999., kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu članka 93. Ugovora EZ-a12. Posebne odredbe o izvješćima, utvrđene u Prilogu III. Uredbe (EZ-a) br. 68/2001, stoga se primjenjuju samo do trenutka usvajanja općeg sustava za izvješća;
(3) potrebno je utvrditi odredbe o ocjeni usklađenosti sa zajedničkim tržištem za sve potpore za usavršavanje koje su dodijeljene bez prethodnog odobrenja Komisije prije stupanja na snagu Uredbe (EZ-a) br. 68/2001;
(4) Uredba (EZ-a) br. 68/2001 se stoga treba izmijeniti i dopuniti,
DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ-a) br. 68/2001 se izmjenjuje i dopunjuje kako slijedi:
1. Članak 1. se zamjenjuje sljedećim:

»Članak 1.

PODRUČJE PRIMJENE

Ova se Uredba primjenjuje na potpore za usavršavanje u svim sektorima, uključujući djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom ili prodajom proizvoda iz Priloga I. Ugovora, osim potpore koja ulazi u opseg Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 1407/2002*.
_______________
* SL L 205, 2.8.2002., str. 1.«;

 2. U članku 2. točke (b) i (c) se zamjenjuju sljedećim:
    »(b) »mali i srednji poduzetnici« su poduzetnici kako je definirano u Prilogu I. Uredbe Komisije (EZ-a) br. 70/2001*;
    (c) »veliki poduzetnici«su poduzetnici koji ne ulaze u definiciju malih i srednjih poduzetnika;
______________
* SL L 10, 13.1.2002., str. 33.«;


3. U članku 7. stavak 3. se zamjenjuje sljedećim:
    »3. Države članice sastavljaju godišnje izvješće o primjeni ove Uredbe u skladu s provedbenim odredbama koje se odnose na oblik i sadržaj godišnjih izvješća, a utvrđene su u skladu s člankom 27. Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 659/1999.*
Do stupanja na snagu ovih odredbi države članice sastavljaju godišnje izvješće o primjeni ove Uredbe za svaku kalendarsku godinu ili dio kalendarske godine tijekom koje se ova Uredba primjenjuje, u obliku utvrđenom u Dodatku III., u elektroničkom obliku. Države članice podnose navedeno izvješće Komisiji najkasnije tri mjeseca od isteka razdoblja na koje se predmetno izvješće odnosi.
________________
* SL L 83, 27.3.1999., str. 1.«;


4. Umeće se sljedeći članak 7a.
 

»Članak 7a.

PRIJELAZNE ODREDBE

1. Programi potpora provedeni prije stupanja na snagu ove Uredbe i potpore dodijeljene u okviru tih programa bez odobrenja Komisije i povredom zahtjeva o obavješćivanju iz članka 88. stavka 3. Ugovora, usklađeni su sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzimaju se ukoliko ispunjavaju uvjete iz članka 3. stavka 2. točke (a) i članka 3. stavka 3. ove Uredbe.
Pojedinačna potpora koja nije sadržana u nekom programu i koja je dodijeljena prije stupanja na snagu ove Uredbe bez odobrenja Komisije i povredom zahtjeva o obavješćivanju iz članka 88. stavka 3. Ugovora, usklađena je sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i izuzima se ukoliko ispunjava sve uvjete iz ove Uredbe, osim zahtjeva iz članka 3. stavka 1. o izričitoj uputi na ovu Uredbu.
Sve potpore koje ne ispunjavaju ove uvjete Komisija ocjenjuje u skladu s odgovarajućim okvirima, smjernicama, priopćenjima i obavijestima.«;
5. Prilog I. se briše.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od njene objave u Službenom listu Europske unije.
Ova Uredba u cijelosti obvezuje i neposredno se primjenjuje u svim državama članicama.

III.

Dopuštenost dodjele potpore za usavršavanje ocjenjuje se sukladno člancima 3. i 4. Zakona o državnim potporama i članku 9. Uredbe o državnim potporama, temeljem materijalnih pravila iz točke I. ove Odluke sadržanih u tekstu akata iz točke II. ove Odluke.

IV.

Potporama za usavršavanje upravljaju ministarstva nadležna za gospodarstvo, rad i poduzetništvo i socijalnu skrb.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 131-01/08-02/01
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.
 

_____
6 SL L 142, 14.5.1998., str. 1.
7 SL C 190, 12.8.2003., str. 2.
8 SL L 10, 13.1.2001., str. 20.
9 SL L 107, 30. 4.1996., str. 4.
10 SL L 124, 20.5.2003., str. 36.
11 SL L 10, 13.1.2001., str. 3.
12 SL L 83, 27.3.1999., str. 1. Uredba izmijenjena i dopunjena Aktom o pristupanju iz 2003.