VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2237

Na temelju članka 3. Uredbe o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. lipnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O OBJAVLJIVANJU PRAVILA O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE

I.

Pravila o državnim potporama za zapošljavanje sadržana su u Uredbi Komisije (EZ) br. 2204/2002, od 12. prosinca 2002. godine, o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore za zapošljavanje (32002R2204, SL L 337, 13.12.2002.) i Ispravku Uredbe Komisije (EZ-a) br. 2204/2002, od 12. prosinca 2002. godine, o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore za zapošljavanje (32002R2204R(01), SL L 349, 24. 12. 2002.).

II.

Tekst akata u kojem su sadržana pravila iz točke I. ove Odluke, u prijevodu na hrvatski jezik glasi:

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 2204/2002,
od 12. prosinca 2002. godine, o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore za zapošljavanje (SL L 337, 13. 12. 2002.)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,
uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,
uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 994/98 od 7. svibnja 1998. o primjeni članka 92. i 93. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na određene kategorije horizontalnih državnih potpora1 te posebno njezinu točku (a) (iv) i točku (b) članka 1. stavka 1.,
nakon što je objavljen nacrt ove Uredbe2,
nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za državne potpore,
budući:
(1) Uredba (EZ) br. 994/98 opunomoćuje Komisiju da izjavi, u skladu s člankom 87. Ugovora, kako su potpore za zapošljavanje pod određenim uvjetima usklađene sa zajedničkim tržištem te nisu podložne obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora.
(2) Uredba (EZ) br. 994/98 također opunomoćuje Komisiju da izjavi, u skladu s člankom 87. Ugovora, kako su potpore koje su usklađene s kartom regionalnih potpora koju je Komisija odobrila za svaku državu članicu za dodjelu regionalne potpore usklađene sa zajedničkim tržištem te nisu podložne obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora.
(3) Komisija primijenila je članke 87. i 88. Ugovora na potpore za zapošljavanje unutar, te izvan područja koja primaju potpore u brojnim odlukama te je također navela svoju politiku u smjernicama za potpore namijenjene zapošljavanju3, u obavijesti o nadzoru provedbe državnih potpora i smanjivanju troškova rada4, u smjernicama za nacionalne regionalne potpore5 te u Uredbi Komisije (EZ) br. 70/2001 od 12. siječnja 2001. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o osnivanju Europske zajednice na državne potpore za male i srednje poduzetnike6. U svjetlu iskustva Komisije u primjeni navedenih odredbi, prikladno je, s ciljem osiguranja učinkovitog nadzora i pojednostavljivanja administracije, a bez slabljenja nadzora kojega provodi Komisija, da Komisija iskoristi ovlasti koje je dobila Uredbom (EZ) br. 994/98.
(4) Ova Uredba ne dovodi u pitanje mogućnost država članica da prijave potpore za zapošljavanje. Komisija ocjenjuje takve prijave posebno u svjetlu kriterija navedenih u ovoj Uredbi, u Uredbi (EZ) br. 70/2001 ili u skladu sa svim relevantnim smjernicama ili okvirima Zajednice. To je u ovom trenutku slučaj sa sektorom pomorskog prometa. Smjernice za državne potpore namijenjene zapošljavanju7 prestaju se primjenjivati od dana stupanja na snagu ove Uredbe, kao i obavijest o nadzoru državnih potpora i smanjivanju troškova rada te obavijest o skraćenom postupku obrade prijava državnih potpora za zapošljavanje8. Prijave koje na dan stupanja na snagu ove Uredbe čekaju rješavanje ocijenit će se u skladu s njezinim odredbama. Prikladno je navesti prijelazne odredbe koje se odnose na primjenu ove Uredbe na potpore za zapošljavanje dodijeljene prije njezina stupanja na snagu a koje krše obvezu iz članka 88. stavka 3. Ugovora.
(5) Poticanje zapošljavanja najvažniji je cilj ekonomskih i socijalnih politika Zajednice i njezinih država članica. Zajednica je razvila Europsku strategiju zapošljavanja kako bi promicala ovaj cilj. Nezaposlenost ostaje značajan problem u nekim dijelovima Zajednice, a određene kategorije radnika još uvijek imaju posebne poteškoće pri ulasku na tržište rada. Iz tog razloga postoji opravdanje da država primjenjuje mjere kojima se pružaju poticaji poduzetnicima kako bi se povećala njihova razina zapošljavanja, posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju.
(6) Ova Uredba primjenjuje se samo na mjere zapošljavanja koje ispunjavaju sve uvjete iz članka 87. stavka 1. Ugovora te stoga čine državnu potporu. Određen broj mjera iz politike zapošljavanja ne čine državnu potporu sukladno značenju članka 87. stavka 1. jer one čine potporu pojedincima koja ne daje prednost određenim poduzetnicima ili proizvodnji određenih proizvoda ili ne utječe na trgovinu između država članica ili je riječ o općim mjerama za poticanje zapošljavanja koje ne narušavaju ili ne prijete da će narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti određenim poduzetnicima ili proizvodnji određenih proizvoda. Stoga ova Uredba nema utjecaja na takve opće mjere koje mogu uključivati opće smanjivanje poreza na troškove rada i socijalne troškove, pojačano ulaganje u opće obrazovanje i usavršavanje, mjere kojima se daju smjernice i pružaju savjetodavne usluge, opću pomoć i usavršavanje nezaposlenih te poboljšanja u zakonu o radu. Ovo je također slučaj s mjerama za koje se smatra kako ne udovoljavaju svim kriterijima članka 87. stavka 1. Ugovora te stoga nisu obuhvaćene obvezom prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 69/2001 od 12. siječnja 2001. o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora EZ-a na de minimis potpore9.
(7) Uzimajući u obzir ova razmatranja, svrha i učinak potpore koja se ovom Uredbom izuzima trebala bi biti poticanje zapošljavanja u skladu s Europskom strategijom zapošljavanja, posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju, bez negativnog učinka na uvjete trgovanja u onoj mjeri koja je suprotna zajedničkom interesu. Potpora za zapošljavanje koja se dodjeljuje nekom poduzetniku na pojedinačnoj osnovi (individualna potpora) može imati velik utjecaj na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu stoga što se njom daje prednost predmetnom poduzetniku u odnosu na ostale koji nisu dobili takvu potporu. Dodjelom samo jednom poduzetniku takva će potpora vjerojatno imati samo ograničen utjecaj na zapošljavanje. Iz tog se razloga pojedinačne dodjele potpora (individualne potpore) za zapošljavanje i dalje trebaju prijavljivati Komisiji, a ovom se Uredbom potpora treba izuzeti samo ukoliko se dodjeljuje u obliku programa potpora.
(8) Ovom se Uredbom treba obuhvatiti izuzećem svaka potpora koja se dodjeljuje prema programu potpora koji udovoljava svim zahtjevima navedenim u ovoj Uredbi. Radi osiguranja učinkovitog nadzora i pojednostavljivanja administracije, a bez slabljenja nadzora kojeg provodi Komisija, programi potpora trebaju sadržavati izričito pozivanje na ovu Uredbu.
(9) Ovom se Uredbom ne izuzimaju od prijave državne potpore u sektorima brodogradnje i rudarstva za koje su utvrđena posebna pravila Uredbom Vijeća (EZ) br. 1540/9810, odnosno Uredbom Vijeća (EZ) br. 1407/200211.
(10) Ova Uredba treba se primjenjivati u sektoru prometa (prijevoza). Međutim, uzimajući u obzir posebne karakteristike tržišnog natjecanja u tom sektoru, nije primjereno obuhvatiti izuzećem potporu namijenjenu otvaranju novih radnih mjesta.
(11) Komisija je dosljedno manje sklona potporama usmjerenim na pojedine sektore uključujući, ali ne ograničavajući se na osjetljive sektore koji su suočeni s prevelikim kapacitetima ili krizom. Programi potpora usmjereni na pojedine sektore stoga ne bi trebali biti obuhvaćeni izuzećem od prijave koje omogućuje ova Uredba.
(12) U skladu s uhodanom praksom Komisije, te radi osiguranja da potpora bude razmjerna i ograničena na neophodan iznos, potrebno je utvrditi pragove u smislu intenziteta potpore u odnosu na opravdane troškove, a ne u smislu maksimalnih iznosa potpore.
(13) Kako bi se utvrdilo je li potpora usklađena sa zajedničkim tržištem u smislu ove Uredbe ili ne, potrebno je uzeti u obzir intenzitet potpore te time i iznos potpore izražen kao ekvivalent potpore. Izračun ekvivalenta potpore za potporu koja se isplaćuje u nekoliko obroka te potpore u obliku zajma pod povoljnijim uvjetima zahtijeva uporabu kamatnih stopa koje prevladavaju na tržištu u vrijeme dodjele potpore. S ciljem jedinstvene, transparentne i jednostavne primjene pravila o državnim potporama, tržišne stope bi se za potrebe ove Uredbe trebale smatrati referentnim stopama pod uvjetom da, u slučaju zajma pod povoljnijim uvjetima, on bude osiguran uobičajenim instrumentima osiguranja te da ne uključuje izuzetno visoke rizike. Referentne stope trebale bi biti one koje Komisija utvrđuje u određenim vremenskim razmacima na osnovi objektivnih kriterija te koje su objavljene u Službenom listu Europskih zajednica i na internetu.
(14) Uzimajući u obzir razlike koje postoje između poduzetnika različitih veličina, trebaju se utvrditi različite gornje granice intenziteta potpore namijenjene otvaranju novih radnih mjesta za male i srednje poduzetnike te za velike poduzetnike. Kako bi se uklonile razlike koje mogu dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja, kako bi se olakšala koordinacija između različitih inicijativa Zajednice i nacionalnih inicijativa, te iz razloga administrativne jasnoće i pravne sigurnosti, definicija »malih i srednjih poduzetnika« (MSP) koja se rabi u ovoj Uredbi treba biti definicija utvrđena u Preporuci Komisije 96/280/EZ od 3. travnja 1996. koja se odnosi na definiciju malih i srednjih poduzetnika12. Ta se definicija također koristila i u Uredbi (EZ) br. 70/2001.
(15) Gornje granice intenziteta potpora trebaju se utvrditi, u svjetlu iskustva Komisije, odražavajući razinu na kojoj se postiže odgovarajuća ravnoteža između minimalnog narušavanja tržišnog natjecanja te ostvarivanja cilja promicanja zapošljavanja. Radi ostvarivanja kohezije, gornje granice trebale bi biti usklađene s onima utvrđenima u smjernicama za nacionalne regionalne potpore, te u Uredbi (EZ) br. 70/2001 kojom se dopustilo izračunavanje potpore u odnosu na otvaranje novih radnih mjesta koja su povezana s projektima ulaganja.
(16) Troškovi zapošljavanja čine dio uobičajenih troškova poslovanja (operativnih troškova) bilo kojeg poduzetnika. Stoga je posebno važno da potpora ima pozitivan učinak na zapošljavanje i ne bi trebala samo omogućavati poduzetnicima da smanje troškove koje bi i inače snosili.
(17) Bez rigoroznih kontrola i strogih ograničenja, potpore za zapošljavanje mogu imati štetne učinke koji poništavaju njezine neposredne učinke na otvaranje novih radnih mjesta. Ukoliko se koristi kako bi se zaštitili poduzetnici koji su izloženi tržišnom natjecanju unutar Zajednice, potpora može imati učinak odgode prilagodbi koje su potrebne kako bi se osigurala konkurentnost industrije u Zajednici. U nedostatku strogih kontrola, takva potpora mogla bi se koncentrirati u najnaprednijim područjima, što je suprotno cilju ekonomske i socijalne kohezije. Unutar jedinstvenog tržišta, potpora koja se dodjeljuje kako bi se smanjili troškovi zapošljavanja može dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja unutar Zajednice i promjene smjera raspodjele sredstava i ulaganja, te do prebacivanja i premještanja nezaposlenosti iz jedne zemlje u drugu.
(18) Potpora namijenjena otvaranju novih radnih mjesta trebala bi biti podložna uvjetu da se novootvoreno radno mjesto zadrži tijekom određenog minimalnog vremenskog razdoblja. Vremensko razdoblje navedeno u ovoj Uredbi trebalo bi imati prednost pred pravilom koje određuje minimum od pet godina očuvanja radnih mjesta a koje je navedeno u točki 4.14 smjernica za nacionalne regionalne potpore.
(19) Potpora namijenjena očuvanju radnih mjesta, koja znači financijsku potporu koja se daje poduzetniku kako bi ga se odvratilo od otpuštanja radnika, slična je potpori za tekuće poslovanje (operativnoj potpori). Stoga, podložno svim sektorskim pravilima, poput onih koja postoje u sektoru pomorskog prometa, takva potpora trebala bi biti odobrena samo u posebnim okolnostima i na ograničeno vremensko razdoblje. I dalje se treba prijaviti Komisiji te ne bi trebala biti obuhvaćena izuzećem od obveze prijave kako ga predviđa ova Uredba. Ograničene okolnosti u kojima takva potpora može biti odobrena uključuju okolnosti u kojima je, u skladu s člankom 87. stavkom 2.b) Ugovora, namjera te potpore otkloniti štetu nastalu uslijed prirodnih nepogoda ili izvanrednih okolnosti; drugo, ako je sukladno uvjetima koji se primjenjuju na operativnu potporu u smjernicama za nacionalne regionalne potpore, namijenjena područjima koja ispunjavaju uvjete za izuzeće u smislu članka 87. stavak 3. točke a) Ugovora koji se odnosi na gospodarski razvoj područja u kojima je životni standard neuobičajeno nizak ili u kojima postoji ozbiljna nezaposlenost, uključujući najudaljenije regije; te treće, tamo gdje se takva potpora dodjeljuje u kontekstu sanacije i restrukturiranja poduzetnika u teškoćama, u skladu s odredbama relevantnih smjernica Komisije13.
(20) Posebnu vrstu potpore čini potpora koja se dodjeljuje poslodavcima za promjenu ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovore o radu na neodređeno vrijeme. Takve mjere ne bi trebale biti obuhvaćene izuzećem od prijave koja je propisana ovom Uredbom te se trebaju prijaviti kako bi Komisija mogla utvrditi imaju li one pozitivan učinak na zapošljavanje. Posebno treba osigurati da takve mjere ne dopuste potporu za zapošljavanje kada se radi bilo o otvaranju novih radnih mjesta ili o promjeni ugovora o radu, u slučaju kada iste premašuju gornju granicu potpore za početna ulaganja ili za otvaranje novih radnih mjesta.
(21) Mali i srednji poduzetnici imaju ključnu ulogu u otvaranju novih radnih mjesta. Njihova veličina u isto vrijeme može predstavljati i njihov nedostatak u odnosu na otvaranje novih radnih mjesta s obzirom na rizike i administrativna opterećenja koja su vezana za zapošljavanje novih kadrova. Na sličan način, otvaranje novih radnih mjesta može doprinijeti gospodarskom razvoju manje razvijenih regija Zajednice, čime će se poboljšati ekonomska i socijalna kohezija. Poduzetnici u tim regijama pate zbog strukturalnih nedostataka položaja područja na kojem se nalaze. Stoga je primjereno da mali i srednji poduzetnici te poduzetnici na područjima koja primaju potporu budu u mogućnosti ostvariti korist od potpore namijenjene otvaranju novih radnih mjesta.
(22) Veliki poduzetnici na područjima koja ne primaju potporu nemaju osobitih teškoća, a troškovi zapošljavanja čine dio njihovih uobičajenih operativnih troškova. Iz tog razloga, te kako bi se u najvećoj mjeri postigao poticajni učinak potpora na otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzetnicima kao i u područjima koja ispunjavaju uvjete za izuzeće u smislu članka 87. stavaka 3.a) i 3.c) Ugovora, veliki poduzetnici u područjima koja ne ispunjavaju uvjete za navedeno izuzeće ne bi trebali imati pravo na potporu za otvaranje novih radnih mjesta.
(23) Određene kategorije radnika suočavaju se s posebnim poteškoćama pri pronalaženju posla jer ih poslodavci smatraju manje produktivnima. Ta manja produktivnost može proizlaziti ili iz nedostataka skorašnjeg radnog iskustva (primjerice mladi radnici, osobe koje su duže nezaposlene) ili zbog trajnog invaliditeta. Potpora za zapošljavanje koja je namijenjena poticanju poduzetnika da prime takve osobe opravdana je činjenicom da manja produktivnost tih radnika smanjuje financijsku korist koju poduzetnik ostvaruje, kao i činjenicom da i radnici imaju korist od takve mjere, budući da je vjerojatno da bi bili isključeni s tržišta rada kad se poslodavcima ne bi nudili takvi poticaji. Stoga je primjereno dopustiti programe kojima se omogućuje takva potpora, bez obzira na veličinu ili sjedište korisnika potpore.
(24) Potrebno je utvrditi kategorije radnika za koje se smatra da se teže zapošljavaju, ali države članice trebaju biti u mogućnosti prijaviti potporu kojom se potiče zapošljavanje drugih kategorija za koje one smatraju da se teže zapošljavaju, uz priložene argumente za takvu odluku.
(25) Osobe s invaliditetom vjerojatno će trebati i stalnu pomoć kako bi im se omogućilo da ostanu na tržištu rada, a koja nadilazi okvir potpore za početno zapošljavanje te eventualno uključuje tzv. zaštićeni radni odnos za takve radnike. Programi potpora za takvu namjenu trebaju biti izuzeti od obveze prijave pod uvjetom da se može dokazati kako potpora koja se dodjeljuje nije veća od pomoći potrebne kako bi se nadoknadila manja produktivnost predmetnih radnika, dodatni troškovi njihova zapošljavanja ili troškovi uspostavljanja ili održavanja sustava zaštićenog radnog odnosa. Ovaj uvjet je osmišljen s ciljem sprječavanja poduzetnika u ostvarivanju koristi od takve potpore putem prodaje svojih proizvoda po cijenama nižim od tržišnih cijena na tržištima na kojima također djeluju i drugi poduzetnici.
(26) Ova Uredba ne sprječava zbrajanje potpora za pružanje pomoći u postupku zapošljavanja osobama koje se teže zapošljavaju ili za pružanje pomoći u postupku zapošljavanja ili zapošljavanje osoba s invaliditetom, s drugim potporama koje se dodjeljuju s ciljem snižavanja troškova zapošljavanja, budući da je u takvim slučajevima zakonski opravdano pružiti poticaj kako bi radnici iz tih kategorija imali pri zapošljavanju prednost pred ostalim radnicima.
(27) Kako bi se osiguralo da je potpora neophodna te da djeluje kao poticaj za zapošljavanje, ovom Uredbom neće biti obuhvaćena izuzećem potpora za otvaranje novih radnih mjesta ili za pomoć pri zapošljavanju koju bi korisnik potpore bez prisutnosti potpore i sam mogao ostvariti po tržišnim uvjetima.
(28) Ovom Uredbom ne bi trebala biti obuhvaćena izuzećem potpora za otvaranje novih radnih mjesta gdje se ta potpora zbraja s drugim državnim potporama, uključujući potpore koje dodjeljuju nacionalna, regionalna ili lokalna tijela, ili s potporama koje dodjeljuje Zajednica, u odnosu na iste opravdane troškove ili troškove ulaganja s kojima je predmetno zapošljavanje povezano, kada takvo zbrajanje prelazi pragove utvrđene ovom Uredbom ili pravilima Zajednice o državnoj potpori za ulaganja, a posebno Smjernicama za nacionalne regionalne potpore i Uredbom (EZ) br. 70/2001. Jedine iznimke od ovog načela trebale bi biti potpora za pomoć u postupku zapošljavanja osoba koje se teže zapošljavaju ili potpora za pomoć u postupku zapošljavanja ili za zapošljavanje osoba s invaliditetom.
(29) Primjereno je da veliki iznosi potpora za zapošljavanje prije nego što budu odobreni ostanu podložni pojedinačnoj ocjeni od strane Komisije. Sukladno tomu, iznosi potpora koji prelaze utvrđeni iznos tijekom određenog vremenskog razdoblja namijenjeni za pojedinog poduzetnika neće biti obuhvaćeni izuzećem koje predviđa ova Uredba te ostaju podložni uvjetima iz članka 88. stavka 3. Ugovora.
(30) Osim potpora za zapošljavanje koje su obuhvaćene izuzećem sukladno ovoj Uredbi postoje i druge mjere koje su namijenjene poticanju zapošljavanja ili čiji su ciljevi povezani sa zapošljavanjem i tržištima rada. Takve mjere trebaju se prijaviti sukladno članku 88. stavku 3.
(31) U svjetlu Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama Svjetske trgovinske organizacije (STO), ova Uredba ne obuhvaća izuzeće potpora namijenjenih izvozu ili potpora kojima se daje prednost domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode. Takve potpore ne bi bile usklađene s međunarodnim obvezama Zajednice koje su predviđene navedenim Sporazumom te ih stoga ne bi trebalo izuzeti od obveze prijave niti bi ih trebalo odobriti u slučaju da su prijavljene.
(32) Kako bi se osigurala transparentnost i učinkoviti nadzor u skladu s člankom 3. Uredbe (EZ) br. 994/98, prikladno je utvrditi standardni obrazac prema kojemu će države članice pružati Komisiji kratak pregled podataka kad god se, postupajući po ovoj Uredbi, provodi program potpore, radi objavljivanja tih podataka u Službenom listu Europskih zajednica. Iz istih razloga, prikladno je utvrditi pravila koja se odnose na evidenciju potpora koju države članice trebaju voditi u odnosu na programe potpora koji su obuhvaćeni izuzećem sukladno ovoj Uredbi. Za potrebe izrade godišnjeg izvješća kojeg države članice podnose Komisiji, primjereno je da Komisija utvrdi posebne uvjete. Kako bi se olakšao administrativni postupak te s ciljem široke dostupnosti potrebne tehnologije, kratak pregled podataka i godišnje izvješće o potporama trebaju se dostaviti u elektroničkom obliku.
(33) Uzimajući u obzir iskustvo Komisije u ovom području, a posebice učestalost kojom je općenito potrebno preispitati i revidirati politiku državnih potpora, prikladno je ograničiti vremensko razdoblje primjene ove Uredbe. Sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 994/98, potrebno je tu uključiti i prijelazna razdoblja prema kojima će se programi potpora koji su već izuzeti ovom Uredbom nastaviti izuzimati tijekom šest mjeseci nakon isteka njenog roka važenja.

DONIJELA JE OVU UREDBU

Članak 1.

PODRUČJE PRIMJENE

1. Ova se Uredba primjenjuje na programe potpora koji predstavljaju državnu potporu u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora i potporu za otvaranje novih radnih mjesta, potporu za pomoć u postupku zapošljavanja osoba koje se teže zapošljavaju i osoba s invaliditetom ili potporu za pokrivanje dodatnih troškova zapošljavanja osoba s invaliditetom.
2. Ova se Uredba primjenjuje na potporu u svim sektorima uključujući djelatnosti koje se odnose na proizvodnju, preradu i stavljanje na tržište proizvoda navedenih u Dodatku I. Ugovora.
Uredba se ne primjenjuje na bilo koju potporu koja se dodjeljuje u sektorima rudarstva ili brodogradnje, niti na bilo koju potporu za otvaranje novih radnih mjesta koja se dodjeljuje u sektoru prometa u smislu članka 4. Takve potpore i dalje ostaju podložne obvezi prethodne prijave Komisiji u skladu s člankom 88. stavkom 3. Ugovora.
3. Ova se Uredba ne primjenjuje:
(a) na potpore vezane za aktivnosti izvoza, dakle potpore koje su izravno povezane s količinama koje se izvoze, uspostavu i održavanje mreže distribucije ili na druge tekuće troškove koji su vezani za izvozne aktivnosti;
(b) na potpore kojima se uvjetuje davanje prednosti uporabi domaćih proizvoda u odnosu na uvozne proizvode.

Članak 2.

DEFINICIJE

Za potrebe ove Uredbe:
(a) »potpora« znači svaku mjeru koja ispunjava sve kriterije utvrđene člankom 87. stavkom 1. Ugovora;
(b) »mali i srednji poduzetnici« znače poduzetnike kako su definirani u Dodatku I. Uredbe (EZ) br. 70/2001;
(c) »bruto intenzitet potpore« znači iznos potpore izražen kao postotak opravdanih troškova. Svi iznosi koji se koriste su iznosi prije odbitka izravnih poreznih davanja. Kada se potpora ne dodjeljuje u obliku subvencije, nego u nekom drugom obliku, iznos potpore bit će ekvivalent državne potpore u obliku subvencije. Potpora koja se isplaćuje u nekoliko obroka bit će diskontirana vrijednost potpore u trenutku dodjele (sadašnja vrijednost). Kamatna stopa koja se koristi za diskontiranje i za izračun iznosa potpore u slučaju zajma pod povoljnijim uvjetima je referentna stopa koja se primjenjuje u vrijeme dodjeljivanja potpore;
(d) »neto intenzitet potpore« znači diskontirani iznos potpore nakon odbitka poreza izražen kao postotak opravdanih troškova;
(e) »broj zaposlenika« znači broj godišnjih radnih jedinica (GRJ), naime broj stalno zaposlenih na puno radno vrijeme u jednoj godini; zaposleni na skraćeno radno vrijeme ili osobe zaposlene na sezonskim poslovima čine dijelove GRJ;
(f) »osoba koja se teže zapošljava« znači svaku osobu koja pripada kategoriji osoba koje bez pružene pomoći mogu teško ući na tržište rada, naime osobu koja ispunjava najmanje jedan od sljedećih kriterija:
(i) svaka osoba koja je mlađa od 25 godina ili kod koje je prošlo manje od dvije godine otkako je završila svoje redovno obrazovanje i koja do tada nije našla svoje prvo redovno plaćeno zaposlenje;
(ii) svaki radnik migrant koji se kreće ili se kretao unutar Zajednice ili je dobio dozvolu boravišta u Zajednici s ciljem zapošljavanja;
(iii) svaka osoba koja je pripadnik etničke manjine unutar države članice i koja želi razviti svoje jezične sposobnosti ili steći stručnu naobrazbu ili radno iskustvo vezano za taj profil zanimanja kako bi povećala svoje izglede za pristup stalnom zaposlenju;
(iv) svaka osoba koja se želi zaposliti ili ponovno zaposliti i koja najmanje dvije godine nije bila zaposlena ili je prekinula obrazovanje, a posebno svaka osoba koja je prestala raditi zbog poteškoća da uskladi svoje radne i obiteljske obveze;
(v) svaka odrasla osoba koja je samohrani roditelj djeteta ili djece;
(vi) svaka osoba koja nije maturirala ili nije završila odgovarajuće srednjoškolsko obrazovanje, a koja nema zaposlenje ili koja će ga izgubiti;
(vii) svaka osoba starija od 50 godina koja nema zaposlenje ili koja će ga izgubiti;
(viii) svaka osoba koja je dulje vrijeme nezaposlena, odnosno svaka osoba koja je bila nezaposlena tijekom 12 od prethodnih 16 mjeseci, ili tijekom šest od prethodnih osam mjeseci ako je riječ o osobama mlađim od 25 godina;
(ix) svaka osoba koja je evidentirani ovisnik ili je bila evidentirani ovisnik u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;
(x) svaka osoba koja nije dobila svoje prvo stalno, plaćeno zaposlenje od početka služenja zatvorske kazne ili primjene neke druge kaznene mjere;
(xi) svaka ženska osoba iz zemljopisnog područja II. razine NUTS-a u kojem je prosječna nezaposlenost premašila 100% prosjeka nezaposlenosti Zajednice u vremenskom razdoblju od najmanje dvije kalendarske godine i u kojem je nezaposlenost žena premašila 150% stope nezaposlenosti muškaraca na predmetnom području tijekom razdoblja od najmanje dvije od posljednje tri kalendarske godine;
(g) »osoba s invaliditetom« znači svaku osobu:
(i) kojoj je prema nacionalnom zakonodavstvu priznat status invaliditeta; ili
(ii) kojoj je priznato ozbiljno tjelesno oštećenje, mentalni ili duševni poremećaj;
(h) »zaštićeni radni odnos« znači zapošljavanje u poduzetniku u kojem je od ukupnog broja radnika najmanje 50% osoba s invaliditetom koje nisu u mogućnosti naći zaposlenje na otvorenom tržištu rada;
(i) »troškovi plaće« znače troškove koje zapravo plaća korisnik državne potpore za predmetno radno mjesto, a obuhvaćaju:
(i) bruto plaću, dakle prije plaćanja poreza; i
(ii) obvezne doprinose.
(j) radno mjesto se smatra »povezanim s provedbom projekta ulaganja« ukoliko se radi o aktivnosti na koju se ulaganje odnosi te ukoliko je otvoreno unutar vremenskog razdoblja od tri godine od dovršetka ulaganja. Tijekom ovog razdoblja, radna mjesta koja su otvorena iz razloga povećanja iskorištenosti kapaciteta koje je nastalo kao posljedica ulaganja također će se smatrati povezanim s ulaganjem;
(k) »materijalna ulaganja« znače ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu koja se odnose na osnivanje novog ili proširenje već postojećeg poduzetnika, ili u pokretanje proizvodnog procesa kojeg obilježava značajna promjena proizvoda ili proizvodnog procesa postojećeg poduzetnika (osobito racionalizacijom, širenjem raznolikosti proizvodnih programa ili modernizacijom). Materijalnim ulaganjem smatrat će se i ulaganje u fiksni kapital koje se vrši u obliku preuzimanja poduzetnika koji je zatvoren ili bi bio zatvoren u slučaju da nije došlo do preuzimanja;
(l) »nematerijalna ulaganja« znače ulaganja u transfer tehnologije u smislu stjecanja prava na patente, licence, znanje i iskustvo (know-how) ili tehničkih znanja koja nisu zaštićena patentom.

Članak 3.

UVJETI ZA IZUZEĆE

1. Podložno odredbama iz članka 9., programi potpora koji ispunjavaju sve uvjete iz ove Uredbe smatrat će se usklađenim sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora te se izuzimaju od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod uvjetom da:
(a) svaka potpora koja se može dodijeliti prema takvom programu ispunjava sve uvjete iz ove Uredbe;
(b) se program potpore izričito poziva na ovu Uredbu, navodeći njezin naziv i podatke o njezinoj objavi u Službenom listu Europskih zajednica.
2. Potpore koje se dodjeljuju temeljem programa iz stavka 1. smatrat će se usklađenima sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora te će biti izuzete od obveze prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora pod uvjetom da dodijeljene potpore zadovoljavaju sve uvjete iz ove Uredbe.

Članak 4.

OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA

1. Programi potpora namijenjeni otvaranju novih radnih mjesta te svaka potpora koja se može dodijeliti prema takvim programima zadovoljavat će uvjete iz stavaka 2., 3. i 4.
2. Kada se nova radna mjesta otvaraju u područjima ili u sektorima koji ne ispunjavaju uvjete za regionalnu potporu sukladno članku 87. stavku 3. točkama a) i c) u trenutku dodjele potpore, bruto intenzitet potpore neće premašiti:
(a) 15 % u slučaju malih poduzetnika;
(b) 7,5 % u slučaju srednjih poduzetnika.
3. Kada se nova radna mjesta otvaraju u područjima ili u sektorima koji ispunjavaju uvjete za regionalnu potporu temeljem članka 87. stavka 3. točaka a) i c) u trenutku dodjele potpore, neto intenzitet potpore ne može prelaziti odgovarajuću gornju granicu regionalne potpore namijenjene ulaganju koja je utvrđena u karti regionalnih potpora koja se primjenjuje u vrijeme dodjele potpore, i koja je odobrena od strane Komisije za svaku državu članicu: u tu svrhu treba uzeti u obzir, između ostalog, da regionalne potpore namijenjene projektima koji se odnose na velika ulaganja obuhvaćaju sve sektore (tzv. višesektorski okvir regionalnih potpora za projekte koji se odnose na velika ulaganja)14.
U slučaju malih i srednjih poduzetnika, te ukoliko kartom regionalnih potpora za navedene poduzetnike nije drugačije određeno, ova će se gornja granica povećati za:
(a) 10 postotnih bodova bruto u područjima koja primaju regionalnu potporu u smislu članka 87. stavka 3. točke c), pod uvjetom da ukupni neto intenzitet potpore ne prelazi 30 %; ili
(b) 15 postotnih bodova bruto u područjima koja primaju regionalnu potporu u smislu članka 87. stavka 3. točke a), pod uvjetom da ukupni neto intenzitet potpore ne prelazi 75 %.
Više gornje granice potpora primjenjivat će se samo ako doprinos korisnika u financiranju iznosi najmanje 25% i pod uvjetom očuvanja radnih mjesta u području koje ispunjava uvjete za regionalnu potporu.
Kada se nova radna mjesta otvaraju u proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište proizvoda koji su navedeni u Dodatku I. Ugovora, u područjima koja ispunjavaju kriterije za regionalnu potporu kao manje razvijena područja sukladno Uredbi Vijeća (EZ) br. 1257/199915, primjenjivat će se ove više gornje granice potpora, ili već prema slučaju, više gornje granice potpora propisane navedenom Uredbom Vijeća (EZ) br. 1257/1999.
4. Gornje granice utvrđene u stavcima 2. i 3. primjenjuju se na intenzitet potpore koji se izračunava kao postotak troškova plaća tijekom vremenskog razdoblja od dvije godine koji se odnose na otvaranje novih radnih mjesta pod sljedećim uvjetima:
(a) nova radna mjesta moraju predstavljati neto povećanje broja zaposlenih predmetnog poduzetnika, u usporedbi s prosječnim brojem zaposlenih tijekom posljednjih 12 mjeseci;
(b) nova radna mjesta moraju biti očuvana tijekom razdoblja od najmanje tri godine, odnosno dvije godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika; i
(c) novi radnici zaposleni kao rezultat otvaranja novih radnih mjesta moraju biti osobe koje nikada nisu bile zaposlene ili koje su izgubile ili će izgubiti svoj prethodni posao.
5. Kada se potpora dodjeljuje za otvaranje novih radnih mjesta prema programu koji je obuhvaćen izuzećem predviđenim ovim člankom, može se dodijeliti dodatna potpora u slučaju pružanja pomoći pri zapošljavanju osoba koje se teže zapošljavaju ili osoba s invaliditetom u skladu s uvjetima iz članka 5. ili 6.

Članak 5.

POMOĆ U POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA OSOBA KOJE SE TEŽE ZAPOŠLJAVAJU I OSOBA S INVALIDITETOM

1. Programi potpora kojima određeni poduzetnik pruža pomoć u postupku zapošljavanja osoba koje se teže zapošljavaju i osoba s invaliditetom i svaka potpora koja se može dodijeliti prema takvim programima mora ispunjavati uvjete iz stavaka 2. i 3.
2. Bruto intenzitet svih potpora koje se odnose na zapošljavanje osobe ili osoba koje se teže zapošljavaju, ili osobe ili osoba s invaliditetom, koji se izračunava kao postotak troškova plaće tijekom vremenskog razdoblja od godinu dana nakon zapošljavanja, ne smije prijeći 50% tih troškova za osobe koje se teže zapošljavaju, odnosno 60 % za osobe s invaliditetom.
3. Za ove potpore primjenjivat će se sljedeći kriteriji:
(a) kada zapošljavanje nema za posljedicu neto povećanje broja zaposlenih u predmetnom poduzetniku, a radno mjesto ili mjesta postala su nepopunjena uslijed dobrovoljnog odlaska, odlaska u starosnu mirovinu, dobrovoljnog skraćivanja radnog vremena ili zakonitog otkaza radniku zbog nesposobnosti ili krivnje, a ne kao posljedica ukidanja radnih mjesta i stvaranja viška radnika, i
(b) osim u slučaju zakonitog otkaza radniku zbog nesposobnosti ili krivnje, radnik ili radnici moraju imati pravo na neprekidno zaposlenje tijekom razdoblja od najmanje 12 mjeseci.

Članak 6.

DODATNI TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

1. Programi potpora za zapošljavanje osoba s invaliditetom i svaka potpora koja se može dodijeliti prema takvim programima mora ispunjavati uvjete iz stavaka 2. i 3.
2. Potpora, zajedno s bilo kojom potporom predviđenom u članku 5., ne smije prijeći visinu potrebnu za kompenzaciju umanjene produktivnosti invalidne osobe ili osoba, i to za sljedeće troškove:
(a) troškove prilagođavanja prostora;
(b) troškove zapošljavanja osoblja za vrijeme što ga utroše isključivo pomažući osobi ili osobama s invaliditetom;
(c) troškove prilagođavanja ili nabave opreme koju će koristiti osobe s invaliditetom,
koji predstavljaju dodatne troškove koje korisnik potpore ne bi imao kad bi zaposlio osobe bez invaliditeta, tijekom čitavog vremenskog razdoblja u kojem su osoba ili osobe s invaliditetom stvarno zaposlene.
Kada korisnik potpore pruža tzv. zaštićeni radni odnos, potpora može dodatno uključiti, ali ne smije premašiti, troškove izgradnje, smještaja ili proširenja poduzetnika te sve troškove administracije i prijevoza koji su posljedica zapošljavanja osoba s invaliditetom.
3. Potpore iz programa potpora koji su obuhvaćeni izuzećem temeljem ovog članka odobravat će se podložno obvezi korisnika potpore da vodi evidenciju na osnovu koje će se moći vršiti provjera sukladnosti potpore koja mu je dodijeljena s odredbama ovog članka te članka 8. stavka 4.

Članak 7.

IZRAŽAVANJE POTREBE ZA POTPOROM

1. Ovom Uredbom izuzećem će biti obuhvaćena samo potpora iz članka 4., ako je prije otvaranja radnih mjesta:
(a) korisnik potpore podnio zahtjev za dodjelu potpore državi članici; ili
(b) država članica donijela zakonske odredbe kojima se uspostavlja zakonsko pravo na potporu sukladno objektivnim kriterijima te bez dalje primjene diskrecijskog prava od strane države članice.
2. Potpora će biti obuhvaćena izuzećem sukladno članku 4. u slučajevima kada je:
(a) novootvoreno radno mjesto vezano uz provedbu projekta materijalnih ili nematerijalnih ulaganja; i
(b) radno mjesto otvoreno u roku od tri godine od dovršetka projekta ulaganja,
samo ako je podnesen zahtjev iz stavka 1. točke a), odnosno ako su zakonske odredbe iz stavka 1. točke b) donesene prije početka rada na projektu.

Članak 8.

ZBRAJANJE POTPORA

1. Gornje granice potpora utvrđene člancima 4. 5. i 6. primjenjivat će se bez obzira financira li se potpora za poticanje zapošljavanja ili pomoći u postupku zapošljavanja u cijelosti iz državnih sredstava ili uz djelomično financiranje Zajednice.
2. Potpore koje se dodjeljuju prema programima potpora koji su obuhvaćeni izuzećem sukladno članku 4. ove Uredbe neće se zbrajati s nijednom drugom državnom potporom u smislu članka 87. stavak 1. Ugovora, ili s drugim oblikom financiranja od strane Zajednice, u odnosu na iste troškove plaće, ako bi takvo zbrajanje imalo za posljedicu prekoračenje intenziteta potpore koji je utvrđen ovom Uredbom.
3. Potpore koje se dodjeljuju prema programima potpora koji su obuhvaćeni izuzećem sukladno članku 4. ove Uredbe neće se zbrajati:
(a) s bilo kojom drugom državnom potporom u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora, ili s drugim oblikom financiranja od strane Zajednice, u odnosu na troškove bilo koje investicije s kojom je povezano otvaranje novih radnih mjesta i koja nije dovršena u trenutku otvaranja novih radnih mjesta, ili koja je dovršena tri godine prije otvaranja novih radnih mjesta; ili
(b) s bilo kojom takvom potporom ili oblikom financiranja u odnosu na iste troškove plaće ili otvaranje drugih radnih mjesta koja su povezana s istom investicijom, ako bi takvo zbrajanje imalo za posljedicu intenzitet potpore koji premašuje gornju granicu regionalnih potpora namijenjenih ulaganju koja je utvrđena smjernicama za nacionalne regionalne potpore i kartom regionalnih potpora koju je Komisija odobrila za svaku državu članicu, ili gornju granicu utvrđenu Uredbom (EZ) br. 70/2001. Kada se navedena gornja granica prilagođava za svaki pojedinačni slučaj, posebno zbog primjene pravila o državnim potporama koja se odnose na pojedine sektore ili onih koja se odnose na velike projekte ulaganja, kao što je to primjerice tzv. višesektorski okvir regionalnih potpora koje su namijenjene velikim projektima ulaganja, za potrebe ovog stavka primjenjivat će se prilagođena gornja granica.
4. Iznimno od stavaka 2. i 3., potpore koje se dodjeljuju prema programima koji su obuhvaćeni izuzećem temeljem članaka 5. i 6. ove Uredbe mogu se zbrajati s drugim državnim potporama u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora, ili s drugim oblicima financiranja od strane Zajednice, u odnosu na iste troškove, uključujući potpore koje se dodjeljuju prema programima koji su obuhvaćeni izuzećem temeljem članka 4. ove Uredbe, a koje su sukladne stavcima 2. i 3., pod uvjetom da takvo zbrajanje nema za posljedicu bruto intenzitet potpore koji premašuje 100% troškova plaće za bilo koje razdoblje tijekom kojeg su radnik ili radnici zaposleni.
Prva točka ne dovodi u pitanje bilo koje niže granice intenziteta potpora koje su mogle biti utvrđene temeljem okvira Zajednice za državne potpore namijenjene istraživanju i razvoju16.

Članak 9.

POTPORE KOJE PODLIJEŽU PRETHODNOJ PRIJAVI KOMISIJI

1. Programi potpora namijenjeni određenim sektorima neće biti izuzeti od prijave sukladno ovoj Uredbi te podliježu obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora.
2. Ovom Uredbom neće biti obuhvaćena izuzećem od prijave dodjela potpore pojedinačnom poduzetniku koja premašuje bruto iznos potpore od 15 milijuna eura tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja. Komisija će takvu potporu, ako je dodijeljena prema programu potpora koji je inače obuhvaćen izuzećem temeljem ove Uredbe, ocjenjivati isključivo pozivanjem na kriterije ove Uredbe.
3. Ova Uredba ne dovodi u pitanje bilo koju obvezu države članice da prijavi pojedinačne potpore sukladno obvezama preuzetim u odnosu na druge instrumente državnih potpora, a posebno obvezu da Komisiji prijavi ili ju obavijesti o potpori poduzetniku koji prima potporu namijenjenu restrukturiranju u smislu smjernica Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama, te obvezu prijave regionalnih potpora namijenjenih velikim projektima ulaganja kako je to predviđeno već spomenutim višesektorskim okvirom regionalnih potpora.
4. Programi potpora kojima se potiče pružanje pomoći u postupku zapošljavanja određenih kategorija radnika koji nisu osobe koje se teže zapošljavaju u smislu članka 2. točke f), ostaju podložni obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora, osim ako su obuhvaćeni izuzećem sukladno članku 4. Prilikom prijave države članice moraju Komisiji na ocjenu dostaviti i argumente kojima dokazuju da su predmetni radnici osobe koje se teže zapošljavaju. S tim u vezi primjenjuje se članak 5.
5. Potpore koje imaju za cilj očuvanje radnih mjesta, dakle financijske potpore koje se dodjeljuju poduzetniku kako bi zadržao radnike koji bi inače bili otpušteni, ostaju podložne obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora. Komisija takve potpore, osim onih koje su podložne posebnim pravilima koji se odnose na određene sektore, može odobriti samo kada su, u skladu s člankom 87. stavkom 2.b) Ugovora, one namijenjene ublažavanju štete nastale uslijed prirodnih nepogoda ili izvanrednih okolnosti, ili pod uvjetima koji se primjenjuju na potpore za tekuće poslovanje (operativne potpore) u smjernicama za nacionalne regionalne potpore, na područjima koja ispunjavaju uvjete za izuzeće iz članka 87. stavka 3. točke a) koje se odnosi na gospodarski razvoj područja na kojima je životni standard neuobičajeno nizak ili na kojima postoji ozbiljna nezaposlenost.
6. Potpore koje se dodjeljuju za promjenu ugovora o radu na određeno vrijeme u ugovore o radu na neodređeno vrijeme ostaju podložne obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora.
7. Programi potpora za raspodjelu radnih mjesta na više zaposlenih (job-sharing), za pružanje pomoći zaposlenim roditeljima i slične mjere kojima se potiče zapošljavanje, no koje nemaju za posljedicu neto povećanje broja radnika, pomoć u postupku zapošljavanja osoba koje se teže zapošljavaju, ili pomoć u postupku zapošljavanja odnosno zapošljavanje osoba s invaliditetom, ostaju podložni obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora i Komisija ih ocjenjuje sukladno članku 87.
8. Ostale mjere koje se odnose na potpore čiji su ciljevi vezani za zapošljavanje i tržišta rada, poput mjera kojima se potiče prijevremeni odlazak u mirovinu, također ostaju podložne obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora i Komisija ih ocjenjuje sukladno članku 87.
9. Pojedinačni slučajevi potpora za zapošljavanje koje se dodjeljuju izvan utvrđenih programa potpora ostaju podložni obvezi prijave iz članka 88. stavka 3. Ugovora. Takve će se potpore ocjenjivati u svjetlu ove Uredbe i Komisija ih može odobriti samo ako su usklađene sa svim posebnim pravilima koja se primjenjuju, a koja mogu biti donesena u odnosu na pojedinačni sektor u kojem korisnik djeluje te samo ako se može dokazati da učinci potpore za zapošljavanje premašuju negativan utjecaj na tržišno natjecanje na mjerodavnom tržištu.

Članak 10.

TRANSPARENTNOST I NADZOR

1. U vezi s provedbom programa potpora koji je obuhvaćen izuzećem na temelju ove Uredbe, države članice podnose Komisiji u roku od 20 radnih dana kratak opis tog programa pomoću obrasca koji je utvrđen u Dodatku I., a radi njegova objavljivanja u Službenom listu Europskih zajednica. Navedeni kratak opis programa dostavlja se u elektroničkom obliku.
2. Države članice vodit će detaljnu evidenciju programa državnih potpora koji su izuzeti ovom Uredbom te o pojedinačnim potporama dodijeljenim prema tim programima. Takva evidencija treba sadržavati sve potrebne informacije kako bi se utvrdilo jesu li ispunjeni uvjeti za izuzeće utvrđeni ovom Uredbom, uključujući podatke o statusu poduzetnika čije pravo na potporu ovisi o činjenici radi li se o malom i srednjem poduzetniku. Države članice vodit će evidenciju o programima potpora tijekom 10 godina od dana kada je posljednja pojedinačna potpora dodijeljena prema takvom programu. Na pismeni zahtjev Komisije, države članice dostavit će u roku od 20 radnih dana ili duljem roku koji može biti naveden u zahtjevu, sve podatke koje Komisija smatra neophodnima kako bi ocijenila jesu li zadovoljeni uvjeti iz ove Uredbe.
3. Države članice sastavljaju izvješće o primjeni ove Uredbe za svaku kalendarsku godinu ili dio kalendarske godine tijekom koje se ova Uredba primjenjuje, na obrascu utvrđenom u Dodatku II., u elektroničkom obliku. Države članice podnose navedeno izvješće Komisiji najkasnije tri mjeseca od isteka razdoblja na koje se predmetno izvješće odnosi.

Članak 11.

STUPANJE NA SNAGU, ROK VAŽENJA I PRIJELAZNE ODREDBE

1. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana njezine objave u Službenom listu Europskih zajednica.
Ova Uredba ostaje na snazi do 31. prosinca 2006.
2. Prijave koje se nalaze u postupku ocjene u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe, ocjenjivat će se u skladu s njezinim odredbama.
Programi potpora koji su provedeni prije dana stupanja na snagu ove Uredbe, te potpore koje su dodijeljene na temelju tih programa, a nisu dobile odobrenje Komisije i u suprotnosti su s obvezama odnosno krše odredbe iz članka 88. stavka 3. Ugovora, smatrat će se da su usklađene sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87. stavka 3. Ugovora i biti obuhvaćene izuzećem temeljem ove Uredbe ako ispunjavaju uvjete utvrđene člankom 3. stavkom 1. točkom a) i člankom 3. stavkom 2. Komisija će ocjenjivati svaku potporu koja ne ispunjava navedene uvjete sukladno važećim okvirima, smjernicama, priopćenjima i obavijestima Zajednice.
3. Na kraju razdoblja važenja ove Uredbe, programi potpora koji su obuhvaćeni izuzećem temeljem ove Uredbe ostat će izuzeti tijekom razdoblja prilagodbe u trajanju od šest mjeseci.
Ova Uredba je obvezujuća u cijelosti i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
_______
1 SL L 142, 14.5.1998., str. 1.
2 SL C 88, 12.4.2002., str. 2.
3 SL C 334, 12. 12. 1995., str. 4.
4 SL C 1, 3. 1. 1997., str. 10.
5 SL C 74, 10. 3. 1998., str. 9.
6 SL L 10, 13. 1. 2001., str. 33.
7 SL C 371, 23. 12. 2000., str. 12.
8 SL C 218, 27. 7. 1996., str. 4.
9 SL L 10, 13. siječnja 2001, str. 30.
10 SL L 202, 18. srpnja 1998, str. 1.
11 SL L 205, 2. kolovoza 2002, str. 1.
12 SL L 107, 30. 4. 1996., str. 4.
13 SL C 288, 9. 10. 1999., str. 2.
14 SL C 70, 19. 3. 2002., str. 8.
15 SL L 160, 26. 6. 1999., str. 80.
16 SL C 45, 17. 2. 1996., str. 5.

DODATAK I.

INFORMACIJE

koje države članice dostavljaju u vezi s državnom potporom koja se dodjeljuje prema Uredbi (EZ) br. 2204/2002, od 12. prosinca 2002. godine, o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora EZ-a na državne potpore za zapošljavanje

(mailto:dostavlja%20se%20u%20elektroničkom%20obliku,%20elektroničkom%20poštom%20na%20adresu:%20stateaidgreffe@cec.eu.int)

Potpora br.:
Napomena: Ovaj broj upisuje DG COMP (Opća uprava za tržišno natjecanje).
Država članica:
Područje:

    Napomena: Navesti naziv područja ako potporu odobrava tijelo niže od središnjeg tijela državne uprave.
Naziv programa potpore:
    Napomena: Navesti naziv programa potpore
Pravni temelj:
    Napomena: Jasno navesti nacionalni pravni temelj za potporu i mjesto gdje je isti objavljen.
Visina planiranih godišnjih troškova programa potpore:
   
Napomene: Iznosi se trebaju prikazati u eurima ili, ukoliko je primjenjivo, u nacionalnoj valuti. Navesti ukupan godišnji iznos koji se izdvaja iz državnog proračuna (rashodi) ili procijenjeni godišnji iznos nenaplaćenog poreza (umanjeni prihodi države) za sve instrumente potpora obuhvaćene programom.
Za jamstva, navedite (maksimalni) iznos zajmova za koje se izdaju jamstva.
Gornja granica intenziteta potpore sukladno:
   
– članku 4: otvaranje novih radnih mjesta:
    – članku 5: pomoć u postupku zapošljavanja osoba s invaliditetom i osoba koje se teže zapošljavaju:
    – članku 6: dodatni troškovi zapošljavanja osoba s invaliditetom:
    Napomena: Navesti gornju granicu intenziteta potpore uzimajući u obzir razliku između potpora iz članaka 4. 5. i 6. Uredbe.
Datum provedbe:
    Napomena: Navesti datum od kojega se potpora može dodijeliti prema programu.
Trajanje programa:
    Napomena: Navesti datum (godinu i mjesec) do kada se potpora može dodijeliti prema programu.
Cilj potpore:
    – članak 4: otvaranje novih radnih mjesta:
    – članak 5: pomoć u postupku zapošljavanju osoba s invaliditetom i osoba koje se teže zapošljavaju:
    – članak 6: zapošljavanje osoba s invaliditetom:
    Napomena: Potrebno je navesti kojem od tri ponuđena cilja (ili ciljeva) ogovara predmetna mjera. Ovo polje također nudi mogućnost navođenja sporednih (sekundarnih) ciljeva.
Predmetni sektor ili sektori (gospodarska djelatnost):
   
– svi sektori Zajednice17
    – sva prerađivačka industrija1
    – sve usluge1
    – ostalo (molimo navesti)
    Napomene: S popisa izabrati i označiti odgovarajuću kategoriju. Programi potpora usmjereni na posebne sektore nisu obuhvaćeni izuzećem od obveze prijave koje predviđa ova Uredba.
Naziv i adresa tijela koje dodjeljuje potporu:
   
Napomena: Navesti i telefonske brojeve, i gdje je to moguće, i adresu elektroničke pošte.
Ostale informacije:
    Napomene: Ako se program sufinancira iz sredstava Zajednice, dodati sljedeću rečenicu:
    »Program potpore sufinancira se prema [poziv na izvor].«
    Ako trajanje programa premašuje rok važenja ove Uredbe, treba dodati sljedeću rečenicu:
    »Uredba o izuzeću ističe 31. prosinca 2006. nakon čega slijedi prijelazno razdoblje od šest mjeseci.«
_______
17 Osim sektora brodogradnje i drugih sektora koji su podložni posebnim pravilima u uredbama i direktivama kojima se uređuju sve državne potpore unutar tih sektora.

DODATAK II.

OBRAZAC PERIODIČNOG IZVJEŠĆA KOJE SE DOSTAVLJA KOMISIJI

Standardni obrazac godišnjeg izvješća o programima potpora koji su obuhvaćeni izuzećem temeljem članka 1. Uredbe (EZ) br. 994/98 o skupnom izuzeću
Od država članica traži se da koriste dolje navedeni obrazac u svrhu izvršavanja svojih obveza izvješćivanja Komisije sukladno propisima o skupnom izuzeću koji su usvojeni na temelju Uredbe (EZ) br. 994/98.
Izvješća treba dostaviti u elektroničkom obliku na adresu:
stateaidgreffe@cec.eu.int
Potrebne informacije za sve programe potpora koji su obuhvaćeni izuzećem sukladno propisima o skupnom izuzeću temeljem članka 1. Uredbe (EZ) br. 994/98
1. Naziv i broj programa potpore
2. Propis Komisije o izuzeću koji se primjenjuje
3. Troškovi
Odvojeno treba navesti iznose za svaki instrument potpore unutar programa (npr. subvencije, zajmovi pod povoljnijim uvjetima itd.). Iznose treba navesti u eurima ili, ako je primjenjivo, u nacionalnoj valuti. U slučaju smanjenja porezne obveze, trebaju se prijaviti godišnji iznosi nenaplaćenog poreza (umanjeni prihodi države). Ako precizni podaci nisu dostupni, mogu se koristiti procjene tih iznosa.
Navedeni se iznosi troškova trebaju prikazati na sljedećoj osnovi:
Za promatranu godinu, navesti odvojeno za svaki instrument potpore unutar programa (npr. subvencija, zajam pod povoljnijim uvjetima, jamstvo itd):
3.1. Namijenjeni iznosi, (procijenjeni) iznosi nenaplaćenog poreza ili ostali umanjeni prihodi, podaci o jamstvima, itd. za nove odluke kojima se dodjeljuju potpore. U slučaju programa u obliku jamstava, treba se navesti ukupan iznos novoizdanih jamstava.
3.2. Stvarna plaćanja, (procijenjeni) iznosi nenaplaćenog poreza ili ostali umanjeni prihodi, podaci o jamstvima itd. za nove i postojeće dodjele potpora. U slučaju programa u obliku jamstava, potrebno je navesti sljedeće: ukupan iznos dospjelih, a nenaplaćenih jamstava (tzv. outstanding jamstvo), premijski prihod, povrate po jamstvima, isplate šteta, rezultat tekućeg poslovanja programa za promatranu godinu.
3.3. Broj novih odluka kojima se dodjeljuju potpore.
3.4. Procjena ukupnog broja novootvorenih radnih mjesta odnosno broj osoba koje se teže zapošljavaju ili osoba s invaliditetom kojima je pružena pomoć u postupku zapošljavanja ili su zaposlene temeljem novih odluka kojima su dodijeljene potpore (gdje je to prikladno). Potpore za pomoć u postupku zapošljavanja osoba s invaliditetom treba raščlaniti na kategorije iz članka 2. točke f.
3.5.
3.6. Regionalna podjela (pregled podataka) iznosa iz točke 3.1. ili prema područjima koja su utvrđena kao područja II. ili niže razine ili NUTS-a18, ili prema područjima koja ispunjavaju uvjete za potporu prema članku 87. stavku 3. točki a), ili prema članku 87. stavku 3. točki c), te područja koja ne primaju potporu.
3.7. Sektorska podjela (pregled podataka) iznosa iz točke 3.1. prema sektoru korisnika odnosno njegove djelatnosti. (Ukoliko je obuhvaćeno više od jednog sektora, navesti iznos za svaki sektor):
– rudarstvo
– prerađivačka industrija:
– proizvodnja čelika
– brodogradnja
– proizvodnja sintetičkih vlakana
– proizvodnja motornih vozila
– ostala prerađivačka industrija
– usluge:
– usluge prijevoza
– financijske usluge
– ostale usluge
– ostali sektori (molimo navesti)
4. Ostale informacije i napomene.
______
18 NUTS je nomenklatura prostornih jedinica za statistiku u Europskoj zajednici.
 

ISPRAVAK UREDBE KOMISIJE (EZ-a) BR. 2204/2002,

od 12. prosinca 2002. godine, o primjeni članaka 87. i 88. Ugovora o EZ-u na državne potpore za zapošljavanje (Službeni list Europskih zajednica L 337, od 13. prosinca 2002.) (SL L 349,
24. 12. 2002.)

U tablici sadržaja na naslovnoj stranici, u naslovu na stranici 3. i u datumu o proglašenju uredbe na stranici 11.:
umjesto: »12. prosinca 2002.«,
čitajte: »5. prosinca 2002.«.

III.

Dopuštenost dodjele državne potpore za zapošljavanje ocjenjuje se sukladno člancima 3. i 4. Zakona o državnim potporama i članku 9. Uredbe o državnim potporama, temeljem materijalnih pravila iz točke I. ove Odluke sadržanih u tekstu akata iz točke II. ove Odluke.

IV.

Državnim potporama za zapošljavanje upravljaju ministarstva nadležna za gospodarstvo, rad i poduzetništvo, te socijalnu skrb.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/08-01/02
Urbroj: 5030104-08-1
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.