VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1752

Na temelju članka 70. stavka 7. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/2001, 14/2002, 1/2005, 7/2005 i 9/2005) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. svibnja 2008. godine donijela

ODLUKU

O KARTI REGIONALNIH POTPORA

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet (u daljnjem tekstu: regionalne potpore).
Područje s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti je područje koje odgovara prostornoj jedinici za statistiku 2. razine te ima bruto domaći proizvod (dalje u tekstu: BDP) po stanovniku, mjeren paritetima kupovne moći (dalje u tekstu: PKM), niži od 75 % prosjeka zemalja članica Europske unije (dalje u tekstu EU-25).

II.

Za dodjelu regionalnih potpora na odgovarajući način primjenjuje se Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 140/2005), Uredba o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 50/2006) i Odluka o objavljivanju popisa pravila o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 121/2006, 45/2007 i 13/2008).

III.

Republika Hrvatska se sukladno Nacionalnoj klasifikaciji prostornih jedinica za statistiku (NKPJS) (»Narodne novine«, broj 35/2007) sastoji od tri prostorne jedinice za statistiku 2. razine i to kako slijedi:
1. Sjeverozapadna Hrvatska
2. Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska i
3. Jadranska Hrvatska.

IV.

Sukladno podacima Statističkog ureda Europske unije (EUROSTAT) i Državnog zavoda za statistiku o BDP-u po stanovniku, mjerenom u PKM-u za razdoblje 2000. – 2002. godine, prostorne jedinice iz točke III. ove Odluke su područja na kojima se mogu dodjeljivati regionalne potpore.

V.

Prostorna jedinica Sjeverozapadna Hrvatska doseže 53,58% prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-25 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40% bruto ekvivalenta potpore.

VI.

Prostorna jedinica Središnja i Istočna (Panonska) Hrvatska doseže 31,54% prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-25 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 50% bruto ekvivalenta potpore.

VII.

Prostorna jedinica Jadranska Hrvatska doseže 39,66% prosječnog BDP-a po stanovniku u EU-25 i maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 50% bruto ekvivalenta potpore.

VIII.

Kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima, maksimalni intenzitet regionalne potpore iz točaka V., VI. i VII. može se uvećati za 20 % bruto ekvivalenta potpore za male poduzetnike i za 10 % bruto ekvivalenta potpore za srednje poduzetnike.

IX.

Bruto ekvivalent potpore iz točaka V., VI., VII. i VIII. ove Odluke utvrđuje se sukladno propisima iz točke II. ove Odluke.

X.

Intenzitet regionalne potpore odredit će davatelj potpore, ali ne u većem iznosu od iznosa propisanog ovom Odlukom.

XI.

Karta regionalnih potpora sastavni je dio ove Odluke.

XII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama« i važi do 31. prosinca 2013. godine.

Klasa: 421-01/08-01/08
Urbroj: 5030105-08-1
Zagreb, 2. svibnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.